(1) Základ a doplněk pilotáže


Dotaz č. 11/9

přidáno: 13. 12. 2013 1:48, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 12. 12.: 

Při vyplňování příloh v tabulce XLS průvodní list – P9 – vyplňuje se mi v posledním sloupci Kontrola „doplněk“, přičemž se zjevně jedná o základ pilotáže (má to vazbu na výpočet v dolní části tabulky). Prosím co zadávám špatně?

Odpověď:

Je nutné vždy zadat číslo partnerství (číslo části) v příloze 9 nahoře, do které se uchazeč hlásí. Pak teprve vzorce v relevantních buňkách mohou identifikovat, zda jde o základ či doplněk. V případě, že uchazeč nevyplnil číslo partnerství, bude každý obor vždy označen za doplněk.

Dotaz č. 11/5

přidáno: 13. 12. 2013 1:44, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 12. 12.:

V dodatečné informaci - 10 v odpovědi na dotaz č. 10 potvrzujete, že se stejný uchazeč může zúčastnit s naprosto stejnou nabídkou více částí, pokud se po vyplnění přílohy 9 v doprovodné tabulce ukáže, že pro danou část je vše OK. V doprovodné tabulce mi vyšlo, že se mohu zúčastnit částí 6, 7 a 10. Prosím vás ještě jednou o potvrzení, že se stejnými žáky, stejnými obory žáků, jejich stejnými hodinami a se stejným rozšiřujícím modulem se mohu jako uchazeč přihlásit do všech tří částí. Dotazuji se proto, že v dodatečné informaci - 3, v odpovědi na dotaz č. 11 vyplývá, že sice ve více částech mohou být stejní žáci, ale ne stejné hodiny. Při prvním vyhlášení projektu v červnu 2013 nebylo možné, aby se stejný uchazeč se stejnou nabídkou přihlásil do více částí.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci je přímo uvedeno, že uchazeči o veřejnou zakázku mohou předložit nabídku do jedné, více nebo všech částí veřejné zakázky, ve které budou splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (Stejně tomu bylo tak i v prvním vyhlášení). Je tedy na rozhodnutí uchazeče, zda nabídku podá do více částí. List 4 - Části VŘ v příloze 9-11_Pruvodni list nabidky má pouze informativní charakter a má uchazeči pomoci identifikovat části, do kterých se hodí jeho nabídky, když zadá parametry, které je schopen nabídnout. Může se stát, že parametry jedné nabídky budou splňovat zadávací podmínky ve více částech. Jednotlivé části jsou však definovány různými parametry, tak je možné, že nabídka, která bude zajímavá v jedné části by v jiné části neobstála. Je tedy na zvážení uchazeče, zda chce totožnou nabídku podat do více částí. Dále je potřeba zvážit, jak by uchazeč řešil situaci, kdy by jeho nabídka byla vybrána ve více částech (zda je schopen nabídnout plnění ve více částech nebo by takové plnění musel odmítnout).

Dotaz č. 11/1

přidáno: 13. 12. 2013 1:39, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 12. 12.:

Chtěli bychom podat nabídku na Partnerství č. 10 na odborný výcvik 20 žáků pouze v oboru 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie. Nerozumíme ze zadání, zda jsme povinni umístit ještě další žáky z oborù 23 Strojírenství a/nebo 26 Elektrotechnika.

Odpověď:

Pokud naplníte minimální požadovaný celkový počet žáků v odborném výcviku či odborné praxi v některém z oborů ze skupiny 36, nemusíte již dále nabízet další žáky v oborech ze skupiny 23 nebo 26. Je možné vybrat jen jeden z oborů určených pro danou část veřejné zakázky nebo je možné vybrat více oborů z různých skupin určených pro zvolenou část veřejné zakázky.

Dotaz č. 10/18

přidáno: 11. 12. 2013 10:03, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 10. 12.:

Protože v průběhu realizace projektu někteří žáci ukončí studium a není tedy zřejmé, jaký počet žáků budeme mít v dalším školním roce, jaký modul máme tedy zvolit?

Odpověď č. 18:

Vybraný uchazeč se podpisem smlouvy zavazuje k realizaci modulů pro počet žáků a jejich hodin v rozsahu, který uvede v nabídce. Realizace výuky v modulech musí proběhnout v období od podpisu smlouvy do 31/1/2015. V případě „výpadku“ žáků nebo z jiných závažných důvodů by bylo možné požádat zadavatele o změnu v osobě subdodavatele, který by chybějící žáky poskytl.

Dotaz č. 10/17

přidáno: 11. 12. 2013 10:02, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 10. 12.:

Jsme povinni realizovat doplněk pilotáže, pokud máme „dostatečný“ počet žáků v základním modulu?

Odpověď:

Pokud uchazeč nabídne dostatečný počet žáků v základu pilotáže a splní tak minimální počet stanovený zadávací dokumentací pro celkový počet žáků v odborném výcviku či odborné praxi, není povinen realizovat doplněk pilotáže.

Dotaz č. 10/16

přidáno: 11. 12. 2013 10:01, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 10. 12.:

Jako základ pilotáže bychom realizovali pouze odborný výcvik, a to ve 2 podporovaných oborech „H“. Aktuálně máme v jednom oboru 20 žáků, v druhém oboru 7 žáků. Pro účely projektu můžeme oba podporované obory sčítat? Je možné realizovat pouze odborný výcvik a ne odbornou praxi?

Odpověď:

Tazatel neuvádí, do které části bude nabídku podávat. Obecně však platí, že pro obory kategorie H je v základu pilotáže v částech 1-13 možné realizovat pouze odborný výcvik. Odborná praxe by v těchto částech byla považována za doplněk pilotáže a pokud uchazeč nabídne dostatečný počet žáků v základu pilotáže, není již povinen nabízet plnění v doplňku. Pro každý obor zvlášť je nutné vyplnit samostatný řádek v příloze č. 9 Průvodní list nabídky (List č. 1) a dále pro každý obor zvlášť je nutné vyplnit také samostatnou šablonu pro modul odborný výcvik (příloha č. 3). Nabízený počet žáků v obou oborech se pak pro účely hodnocení nabídky sčítá.

Dotaz č. 10/13

přidáno: 11. 12. 2013 9:56, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

13 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 10. 12.:

V aktualizované tabulce příloha 9_11_pruvodni listy ve sloupci Obor pro realizaci pilotáže chybí obor 26-43-L/001, který zde původně byl uveden. Prosím o opravu, případně vysvětlení.

Odpověď:

Není tomu tak, že by tento obor byl někdy v přílohách ZD uveden. Jde o kód oboru před změnou soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném školství (nařízení vlády ze dne 3. října 2012, č. 367/2012Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zadávací dokumentace počítá s výběrem oborů již dle nové soustavy oborů, kde byl obor 26-43-L/001 Mechanik elektrotechnik nahrazen oborem dle RVP 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč vybral do své nabídky tento obor i pro případ, kdy žákům zapojené školy v pilotáži „dobíhá obor“ dle staré soustavy oborů.

Dotaz č. 10/12

přidáno: 11. 12. 2013 9:54, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 10. 12.: 

V případě, že bychom podali takovouto nabídku do více částí a třeba zvítězili ve více částech, je možné uzavřít jen jednu smlouvu a realizovat jen jednu část veřejné zakázky?

Odpověď:

§ 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách stanoví, že odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva ve lhůtě dle § 82 odst. 2 uzavřena, muže uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li či neposkytne součinnost i druhý v pořadí, může se zadavatel obrátit s výzvou k uzavření smlouvy na třetího v pořadí.

Dotaz č. 10/11

přidáno: 11. 12. 2013 9:54, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 10. 12.:

Pokud je možné tu samou nabídku podat např. do části 1 – 5, je nutné podávat 5 samostatných nabídek? Nebo stačí podat ve více vyhotoveních pouze přílohy, kterých se to týká. Jak by to bylo s kvalifikačními předpoklady a smlouvami o spolupráci subdodavatelů. Je možné vše doložit jen jednou pro více částí?

Odpověď:

Nabídky se podávají samostatně pro každou část zvlášť s označením názvu veřejné zakázky a odkazem, do jaké části se nabídka podává.

Dotaz č. 10/10

přidáno: 11. 12. 2013 9:52, autor: tereza.langmajerova@nuv.cz

uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 10. 12.:

Původně jsme chtěli podat nabídku na část 1 veřejné zakázky. Po vyplnění přílohy 9 nám na záložce „Části VŘ“ vyšlo, že dle počtu žáků, hodin a ceny splníme podmínku nejen pro část 1, ale pro části 1 – 5. Je možné tu samou nabídku (tj. stejný počet žáků, oborů, stejné základy pilotáže a rozšiřující moduly apod.) podat do více částí, abychom zvýšili šanci na úspěch, pokud by např. v části 1 byl někdo lepší? Nebo tohle není možné?

Odpověď:

Ano, je to možné. Uchazeč o veřejnou zakázku může předložit nabídku do jedné, více nebo všech částí veřejné zakázky, ve které bude splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

1-10 of 24