Положення РМН

Положення
про раду молодих науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих науковців (РМН) НУК створюється з метою об'єднання наукової молоді, що навчається та працює в університеті, та відображення її інтересів у професіональній сфері і найважливіших соціальних проблемах.

1.2. Склад РМН формується з молодих вчених НУК, докторів наук віком до 40 років, докторантів і кандидатів наук, аспірантів та наукових працівників віком до 35 років.

1.3. Рада наукової молоді – громадський орган при ректораті університету.

1.4. РМН у своїй діяльності керується Законами України Про освіту, Про наукову і науково-технічну діяльність, Про вищу освіту, статутом НУК, нормативними документами про молодіжні організації і документами МОН України та даним Положенням.

1.5. Відповідальність за створення Ради наукової молоді та координація її діяльності покладається ректором НУК на проректора з наукової роботи.

2. Основні завдання Ради молодих науковців НУК

2.1. Сприяння професіональному росту наукової молоді університету, розвитку її наукових ініціатив, закріпленню молодих наукових кадрів в НУК.

2.2. Виконання представницьких функцій та захист прав молодих науковців у вченій раді і ректораті НУК.

2.3. Відображення думки молодих науковців з різних аспектів професійної діяльності.

2.4. Підготовка і внесення пропозицій для їх розгляду ректоратом та профкомом НУК щодо вирішення соціально-побутових проблем молодих науковців.

3. Форми та методи діяльності РМН

З метою вирішення основних завдань рада молодих науковців:

3.1. Організує участь молодих науковців в різних молодіжних конкурсах науково-дослідницький робіт і виставках, що проводяться в університеті, приймає участь у обговоренні та відборі конкурсних робіт.

3.2. Сприяє публікаціям результатів досліджень наукової молоді, допомагає методично та організаційно.

3.3. Сприяє молодим науковцям в захисті дисертацій.

3.4. Ініціює та організує проведення наукових шкіл і семінарів молодих учених, циклів лекцій провідних учених країни в НУК, а також участь молодих учених у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, виставках тощо.

3.5. Допомагає науковій молоді в розвитку інтеграційних досліджень з використанням висококоштовного обладнання, сприяє організації навчання сучасним методам і методикам досліджень.

3.6. Сприяє забезпеченню доступу наукової молоді до системи Інтернет, сучасних комп'ютерних програм та вивченню іноземних мов.

3.7. Організує збирання та поширення інформації про організації та фонди, які надають грантову підтримку молодим ученим.

3.8. Спільно з проректором з наукової роботи проводить конкурсний відбір кандидатів на отримання грантів для молодих учених, а також стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України тощо.

3.9. Створює банк даних молодих учених за кордоном, встановлює з ними зв'язки з метою проведення спільних робіт та розвитку взаємокорисного співробітництва.

3.10. Приймає участь у підготовці та проведенні конкурсу Кращій молодий науковець НУК.

3.11. Сприяє залученню наукової молоді, в першу чергу аспірантів, до виконання науково-дослідницьких робіт, що фінансуються з державного бюджету.

3.12. Сприяє залученню талановитої молоді–випускників університету для навчання в аспірантурі НУК.

3.13. Ініціює соціологічні дослідження наукової молоді НУК з метою виявлення соціальних проблем та сприяє пошуку форм їх вирішення.

3.14. Представляє інтереси наукової молоді в профкомі НУК.

3.15. Для більш ефективного використання творчого потенціалу наукової молоді, проведення наукових і фундаментальних науково-дослідницьких робіт, а також впровадження розробок НУК РМН спільно з проректором з наукової роботи ініціює створення тимчасових молодіжних творчих колективів (ТМТК), діяльність яких регламентується спеціальним Положенням.

3.16. З метою активного залучення студентів до науково-дослідної роботи та громадського життя університету у РМН створюється секція з науково-дослідної роботи студентів у складі 3 осіб.

4. Організаційні принципи діяльності ради молодих науковців НУК

4.1. Члени РМН вибираються терміном до 3-х років на загальних зборах наукової молоді НУК відкритим голосуванням (простою більшістю). Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини списочного складу молодих учених, аспірантів, викладачів і наукових співробітників університету відповідного віку.

4.2. Голова РМН НУК вибирається членами РМН університету з числа молодих учених терміном до 3-х років відкритим голосуванням простою більшістю від списочного складу РМН.

4.3. Голова РМН входить до складу Вченої ради НУК з правом вирішального голосу.

4.4. Голова РМН входить до складу атестаційної комісії аспірантів.

4.5. РМН проводить свою діяльність на основі річного плану. За результатами роботи за рік голова РМН готує звіт, затверджує його на засіданні РМН і доповідає на Вченій раді НУК.

4.6. Фінансування діяльності РМН НУК проводиться зі спеціального фонду згідно річного кошторису, затвердженому згідно законодавству. В якості джерел фінансування РМН можуть бути відрахування до університету від різних грантів, включаючи закордонні, спонсорська допомога тощо.

Comments