Оформлення патентів

Документи складені на основі Наказу МОНУ № 22 від 22.01.2001 року

Додаткові зміни та доповненення наведені на сайті Укрпатенту www.ukrpatent.org
(з 1.01.2011 усі заявки НУК подаються у електронному вигляді через систему УКРПАТЕНТ) 

Електронне подання заявок


Паперове подання заявок

Заявка на винахід, корисну модель - це сукупність документів, необхідних для видачі патенту.
Заявка складається українською мовою та повинна містити:               


Заява про видачу патенту України на винахід (корисну модель)

Заява подається за встановленою формою. У графі, що містить прохання видати патент України, необхідно зазначити, який різновид патенту просить видати заявник, зробивши у відповідній клітинці позначку «Х». 
Позиції, виділені червоним, у наведеному прикладі заяви, заповнюються винахідниками. Розділ заяви «Перелік документів, що додаються», заповнюють за допомогою позначок «Х» у відповідних клітинках із зазначенням кількості аркушів одного примірника. 
Заява підписується керівником або уповноваженою на це особою і обов’язково проставляється дата підпису. Підпис засвідчується печаткою.


Опис винаходу (корисної моделі)

Опис винаходу, корисної моделі повинен викладатись настільки чітко і повно з усіма технічними деталями та підтверджувати обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу, щоб фахівець у відповідній галузі міг його здійснити.
Опис винаходу, корисної моделі обов'язково повинен містити індекс Міжнародної патентної класифікації, назву винаходу та такі розділи:

1. Галузь техніки, до якої належить винахід ( корисна модель)

У цьому розділі зазначають галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування винаходу (корисної моделі). Якщо таких галузей декілька, то зазначають ті з них, які мають перевагу.

Приклад:
Спускопідіймальний пристрій плавучого об’єкта відноситься до водного транспорту, зокрема до спеціальних суднових пристроїв.
Корисна модель відноситься до гідроенергетики та може бути використана для перетворення енергії хвиль в електричну енергію в широкому діапазоні зміни параметрів хвиль.
Корисна модель відноситься до галузі електроенергетики, зокрема до способу для стабілізації напруги газодизель-генератора шляхом коригування його напруги збудження. Може бути використана для підвищення стабільності роботи синхронного генератора.

2. Рівень техніки, тобто характеристику аналогів і прототипу, а також критику прототипу

В цьому розділі наводять рівень техніки, відомий заявнику і який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі) і його (її) зв'язку з відомим рівнем. Зокрема, наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі).
Аналог винаходу (корисної моделі) - це засіб того самого призначення, який відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, або до дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).
Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог. При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), що заявляється, та зазначають відомі заявнику причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату.
Для виявлення та обгрунтування причин, що перешкоджають, при використанні найближчого аналога, одержанню очікуваного технічного результату, необхідно проаналізувати технічні властивості аналога, обумовлені сукупністю притаманних йому ознак, характер виявлення цих властивостей при його використанні і показати їх недостатність для досягнення очікуваного технічного результату.
При описуванні групи винаходів відомості про аналоги наводять для кожного винаходу.
Також необхідно зазначити, що опис кожного аналога починається з абзацу.

Приклад:
Відомо про перетворювач коду (А.С. СРСР № 883892 від 28.02.80 г.), який містить групу з n елементів 2І-АБО, де n — число розрядів вхідного коду, і групу із n елементів НІ, входи яких з’єднані відповідно з виходом елементів 2І-АБО групи, причому вихід i-го (i = 1 - n) елемента НІ групи з’єднаний з першим входом першого коньюктора i-го елемента 2І-АБО групи, другий вхід котрого з’єднаний з виходами (i-1)-го елемента 2І-АБО групи. Відомий перетворювач має низьку швидкодію, оскільки процес перетворення кодів в ньому виконується послідовним методом.
Відомо про спосіб отримання безперервного злитка (Корниенко А.С., Леушин Н.В., Носоченко О.В., Николаев Г.А., Емельянов В.В., Попандопуло И.К., Рыхов Ю.М., Поляков В.В., Казачков Е.А., Шукстульский И.Б. Способ непрерывной разливки металла. а.с. СРСР №933196 М кл3 В22Д 11/00. 07.06.1982 Бюллетень №21), згідно з яким в охолоджуючий кристалізатор заливають рідкий метал, туди ж вводять сталеві листи, витягають злиток з кристалізатора і охолоджують до повної кристалізації у вторинній зоні. Однак при цьому способі не вдається значно покращити однорідність металу.

3. Суть винаходу, корисної моделі

Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).
Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом.
У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої направлений винахід (корисна модель) та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі). Технічна задача, як правило, полягає у створенні об'єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом може бути пристрій, спосіб тощо.
Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі). Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у структурному перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем тощо.
Технічним результатом може бути одержання технічних засобів певного призначення уперше.
Рекомендується навести також й інші відомі заявнику види технічного результату, одержання яких забезпечує винахід (корисна модель), у тому числі і в конкретних формах його використання.
Для групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і стосовно технічного результату, наводяться для кожного винаходу.
Також у цьому розділі, якщо це можливо, обґрунтовують причинно-наслідковий зв'язок між ознаками винаходу (корисної моделі) й очікуваним технічним результатом. Необхідно зазначити відповідність критеріям:
  • для патенту на винахід – «новизна», «винахідницький рівень», «промислова придатність»
  • для патенту на корисну модель – «новизна», «промислова придатність»
Нижче наведені певні рекомендації експертів Укрпатенту.
Формулювання задачі повинно містити такі відомості: найменування об’єкту, вказівки в загальному вигляді на характер удосконалення, вказівку на той самий технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні заявленого винаходу. За можливості необхідно вказати споживацькі властивості об’єкта, пов’язані з технічним результатом.
Суттєві ознаки з кожного залежного пункту формули винаходу, як вони є, бажано викладати у вигляді окремого речення з нового абзацу.

Приклад:
В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення обмотки машини змінного струму шляхом зміни її структури з метою підвищення керованості і безвідмовності роботи електричних машин в аварійних режимах з урахуванням поєднання силової частини системи керування і захисту та забезпечення безвідмовності роботи машин при частковому пошкоджені обмотки.
Вирішення вказаної проблеми може бути досягнуто за рахунок використання обмотки машин змінного струму, що містить на кожну фазу щонайменше дві секцій. Обмотка машини виконується з кількістю паралельних гілок, яка дорівнює кількості секції фази обмотки, а послідовно з кожною секцією обмотки встановлені інверсійні напівпровідникові комутатори зі сторони початку фази та активні опори в якості датчиків струму зі сторони нульової точки.
Це дозволяє забезпечити ізольований контроль за станом секції та мінімізувати вплив локальних пошкоджень обмотки. Для досягнення швидкої локалізації пошкодженої частини обмотки послідовно з кожною секцією обмотки вмикаються інверсійні напівпровідникові комутатори (тиристори, транзистори та ін.) зі сторони початку фази обмотки та зі сторони нульової точки датчика струму, в якості котрих використовуються активні опори, тому що для системи керування та діагностики необхідно мати інформаційний сигнал, що відображає стан амплітуди та форми струму у обмотці.

4. Перелік рисунків, креслень, таблиць (якщо на них є посилання в описі)

У цьому розділі опису, крім переліку фігур, наводять стислі пояснення того, що зображено на кожній з них у статиці. При цьому позначення здійснюють послідовно від першої до останної позиції (1,2,3..........n)

Якщо суть винаходу (корисної моделі) пояснюють інші ілюстративні матеріали (наприклад, фотографії), то наводять стисле пояснення їх змісту.
Також в цьому розділі надають опис пристрою у динаміці, в якому необхідно висвітлити, як саме проявляється позитивний ефект, описаний в постановці задачі.
Необхідно наголосити на тому, що таблиці нумерують окремо.

5. Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)

У цьому розділі розкривають можливість одержання зазначеного в розділі «Суть винаходу (корисної моделі)» технічного результату при здійсненні винаходу (корисної моделі).
Можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть якого(ої) характеризують з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання.
Якщо для характеристики винаходу (корисної моделі) використовують виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки, то у прикладах здійснення винаходу мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу.

Приклад:
Експериментальний зразок системи керування, побудований на основі мікроконтролера ATMega16 сімейства AVR, дозволив виконувати комутацію ключів з частотою до 180 кГц. На фіг.3 та фіг. 4 подано експериментальні осцилограми, отримані при наступних параметрах: часова шкала – 5 мкс/поділ., резонансний струм – 5 А/поділ., напруга інвертора – 100 В/поділ. Як можемо бачити з наведених фігур, коливання резонансного струму є неперервними в усьому діапазоні регулювання, тоді як у прототипа спостерігалось входження перетворювача у безструмові паузи.
Таким чином, застосування фазового способу регулювання вихідних параметрів РП постійної напруги, реалізованого за допомогою мікроконтролерної системи управління, дозволяє уникнути безструмових пауз в усьому діапазоні регулювання, як можемо бачити з порівняння фіг.5 та фіг.6, що дозволяє зменшити номінали елементів вихідного фільтра, тим самим зменшуючи масогабаритні показники перетворювача на 10-15%.Опис винаходу, корисної моделі підписується заявником у тому ж порядку, що й заява про видачу патенту.

Формула винаходу (корисної моделі)

Призначення формули винаходу (корисної моделі) і вимоги до формули

Формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Вона повинна виражати його(її) суть і викладатися ясно та стисло. Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Вона повинна базуватися на описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі).
Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.
Якщо заявка містить креслення, то для кращого розуміння ознак, зазначених у формулі винаходу (корисної моделі), у їх взаємозв'язку з відповідними позиціями на кресленнях допускається після зазначення ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) проставляти відповідні позиції в дужках. При цьому зазначення позиції не обмежує обсяг правової охорони, що визначається формулою.
Характеристика ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) не може бути замінена посиланням на опис чи креслення. Заміна допускається у виняткових випадках, коли неможливо виразити ознаку інакше. Заявник повинен показати, що така необхідність існує.
Ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно характеризувати загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо саме ці характеристики, які містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Структура формули винаходу (корисної моделі)

Формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.

Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання.
Багатоланкову формулу застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і(або) уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів.
Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти). Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

При складанні багатоланкової формули дотримуються таких правил:
  • незалежні пункти, як правило, не повинні містити посилань на інші пункти формули, однак такі посилання допускаються, якщо вони дають змогу викласти даний незалежний пункт без повторення в ньому повністю змісту інших пунктів
  • залежні пункти формули групуються разом з тим незалежним пунктом, якому вони підпорядковані, у тому числі, коли для характеристики різних винаходів групи залучаються залежні пункти однакового змісту
  • пункти багатоланкової формули винаходу (корисної моделі) нумеруються арабськими цифрами, починаючи з 1 (у порядку їх викладення)

Складання формули винаходу (корисної моделі)Пункт формули винаходу (корисної моделі) складається, як правило, з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу (корисної моделі), які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта, та відмітної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога.
Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом «який (яка, яке) відрізняється тим, що...».

Без поділу на обмежувальну й відмітну частини, зокрема, складають формулу винаходу (корисної моделі), яка характеризує:
  • індивідуальну сполуку
  • штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин
  • нове застосування відомого продукту чи процессу
  • винахід (корисну модель), що не має аналогів
Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають одним реченням.
Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) повинен стосуватися лише одного винаходу (однієї корисної моделі) або групи винаходів, заявлених як альтернатива. У незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів) включають сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони.
При складанні незалежного пункту формули слід ураховувати, що сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату, повинна бути передана певним набором ознак, властивих цьому об'єкту.

Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) не визнається таким, що стосується одного винаходу (корисної моделі), якщо він містить викладені як альтернатива ознаки, які не забезпечують одержання того самого технічного результату, або викладені як альтернатива групи ознак, причому кожна з альтернативних груп включає кілька функціонально самостійних ознак (вузол або деталь пристрою; операція способу, речовина, матеріал або прилад, застосовані в способі; інгредієнт композиції і т. ін.), у тому числі, коли вибір однієї з таких альтернативних ознак залежить від вибору, який зроблено щодо іншої (інших) ознаки (ознак); характеристику винаходів, які стосуються об'єктів різного виду чи сукупності засобів, кожний з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення.
До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання.

Обмежувальна частина залежного пункту формули включає родове поняття, що відображає призначення винаходу (корисної моделі), викладене, як правило, скорочено в порівнянні з наведеним у незалежному пункті, і містить посилання на незалежний пункт і/або залежний (залежні) пункт (пункти), якого (яких) він стосується.

Підпорядкованість залежних пунктів незалежному може бути безпосередньою і опосередкованою, тобто з посиланням на один або декілька залежних пунктів.

Безпосередню підпорядкованість залежного пункту застосовують тоді, коли для характеристики винаходу (корисної моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд із ознаками цього пункту необхідні лише ознаки, зазначені в незалежному пункті формули.
Опосередковану підпорядкованість залежного пункту незалежному застосовують, якщо для зазначеної характеристики, окрім ознак незалежного пункту формули, необхідні ще й ознаки одного чи кількох інших залежних пунктів формули.
При підпорядкованості залежного пункту декільком пунктам формули посилання на них зазначають з використанням альтернативи.

У залежному пункті формули, що характеризує один об'єкт, в усіх випадках під поняттям «Пристрій» розуміють повний зміст першого пункту формули, а саме сукупність усіх без винятку ознак, наведених у його обмежувальній та відмінній частинах.
Якщо залежний пункт сформульовано таким чином, що має місце заміна або вилучення ознаки незалежного пункту формули, якому він підпорядкований, то залежний пункт не може бути визнаний таким, що разом із зазначеним незалежним пунктом характеризує один винахід (корисну модель).
Формулу винаходу (корисної моделі) підписують у тому самому порядку, що й заяву про видачу патенту.

Приклад багатоланкової формули:
1. Ротативний двигун, який містить корпус, що складається із утворюючих порожнину кільця і бічних кришок із металокерамічного матеріалу із напрямними канавками, впускними і випускними вікнами, розміщений в порожнині корпусу циліндричний ротор у вигляді дисків із прорізами, орієнтованими радіально, що мають в площині ротора дугоподібну форму, в яких установлені дугоподібні вставки із робочими циліндрами і поршнями двобічної дії, які поміщені в циліндри і забезпечені пальцями із повзунами і додатковими повзунами, встановленими із можливістю взаємодії із напрямними канавками, який відрізняється тим, що ротор виконаний нерухомим, а корпус виконаний із можливістю обертання щодо ротора.
2. Ротативний двигун за п. 1, який відрізняється тим, що на бічних кришках з боку ротора установлені кільцеві ущільнення.
3. Ротативний двигун за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що у впускних і випускних вікнах бічних кришок установлені радіально лопатки.

Креслення або інші матеріали, якщо вони потрібні для розуміння суті винаходу (корисної моделі), та якщо на них є посилання в описі

Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми тощо) оформлюють на окремому аркуші (окремих аркушах). У правому верхньому куті кожного аркуша зазначають назву винаходу (корисної моделі).
Для пояснення суті винаходу (корисної моделі) як додаток до інших графічних матеріалів можуть бути подані фотографії. У виняткових випадках фотографії можуть бути подані як основний вид ілюстративних матеріалів, наприклад, для ілюстрації етапів виконання хірургічних операцій.
Формат фотографій повинен бути таким, щоб не виходив за розміри полів аркушів документів заявки. Фотографії малого формату слід наклеювати на аркуші встановленого формату з дотриманням вимог до якості аркуша.

Реферат

Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і (або) галузь його (її) застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти. Суть винаходу (корисної моделі) в рефераті характеризують шляхом вільного викладу формули, переважно такого, при якому зберігаються всі суттєві ознаки кожного незалежного пункту.
Реферат складають лише з інформаційною метою. Його не беруть до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.
Реферат складають таким чином, щоб він міг служити ефективним засобом пошуку у відповідній галузі техніки.
Рекомендований обсяг тексту реферату становить до 1000 знаків.
Текст реферату слід викладати окремими короткими реченнями і уникати складних у стилістичному плані зворотів.
Математичні та хімічні формули, а також креслення можуть бути включені до реферату, якщо без них скласти реферат неможливо. Креслення, наведені в рефераті, мають бути виконані на окремому аркуші і додаватися до реферату. Креслень має бути стільки примірників, скільки примірників містить реферат.
Реферат може містити також деякі додаткові відомості, зокрема посилання на кількість незалежних і залежних пунктів формули винаходу (корисної моделі), графічних зображень, таблиць.

Всі зазначені вище матеріали готуються та подаються до Патентно-ліцензійного сектора НУК у 4-х примірниках на паперовому носії, а також у електронному вигляді.

Відповідальна: Георгієва Ольга Григоріївна
e-mail: patent@nuos.edu.ua; tel. (+380512) 424566; 709105
Comments