Наукові школи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВІ ШКОЛИ НУК

1. Визначення та принципи діяльності

1.1. Наукова школа – це науковий колектив, який сформувався внаслідок багаторічної плідної роботи над актуальними проблемами певного напрямку, з притаманними йому творчою професійною співдружністю, дієвістю та визнаним науковим і суспільним значенням результатів діяльності.
1.2. Наукова школа повинна поєднувати навчальну та наукову діяльність, виконувати фундаментальні та прикладні НДДКР, мати щорічні публікації, в тому числі в міжнародних виданнях, монографії та навчальні посібники з грифом МОН України, підручники, патенти, підготовлені наукові кадри кандидатів і докторів наук, розроблені теорії, методики, обладнання, технології, матеріали або інші досягнення, котрі визнані науковою громадськістю, та використовуються наукою і практикою, приймати участь і проводити наукові конференції в тому числі всеукраїнські та міжнародні.
Колектив наукової школи об’єднується на основні наукових традицій, ідей, методик, свободи творчості, дискусій, спільності завдань і цілей.
Керівник наукової школи повинен бути доктором наук.

2. Вимоги до наукової школи

 • наявність затвердженого науково-технічною радою НУК актуального наукового напряму;
 • наявність сформованої професійної наукової співдружності людей – колективу наукової школи;
 • наявність доктора наук – лідера наукової школи;
 • наявність за даним напрямом значної (не менше 200) кількості публікацій у виданнях, що входять до Переліку ВАК України, загальнодержавних, міжнародних виданнях, монографій, навчальних посібників з грифом МОН України, підручників;
 • наявність аспірантури за науковою спеціальністю школи, захищених докторських та не менше 5 кандидатських дисертацій за науковими напрямами школи, в тому числі не менше 3-х під керівництвом лідера наукової школи;
 • наявність вагомих результатів, одержаних науковцями школи і підтверджених впровадженням у практику та навчальний процес (авторські свідоцтва, патенти, стандарти інші нормативні матеріали, ліцензії тощо);
 • участь науковців школи, зокрема керівника, в підготовці та атестації наукових кадрів, роботі спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, експертних радах тощо;
 • участь науковців школи, зокрема керівника, в редакційних колегіях науково-технічних видань, що входять до Переліку ВАК України;
 • членство науковців школи в громадських наукових та координаційних радах за фахом школи, вітчизняних, закордонних громадських академіях, інститутах тощо;
 • участь у міжнародному співробітництві;
 • проведення за профілем школи наукових конференцій, в тому числі міжнародних, не рідше одного разу в три роки;
 • щорічна участь науковців школи в наукових конференціях 
 • виконання НДДКР з фінансуванням із загального та спеціального бюджетів;
 • підготовка магістрів за напрямком наукової школи;
 • робота з талановитою студентською молоддю і залучення її до наукових досліджень;
 • базування і розвиток вищої освіти на результатах наукової діяльності.

Положення схвалено науково-експертною радою НУК.
Протокол № 3 від 23.06.2006 р.
Comments