Умови прийому

До аспірантури з відривом та без відриву відвиробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту ікваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантівздійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету,інших вузів країни, підприємств і організацій. Підготовка аспірантівдля підприємств та організацій, вузів недержавної форми власностіпередбачає відшкодування університету витрат, виплату стипендії (поденній формі) цільовику.

Заява про прийом до апірантури подається на ім'я ректора університету. До заяви додаються:

  1. анкета (бланк анкети видає відділ аспірантури та докторантури);
  2. копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи;
  3. ксерокопія додатку до диплому (особи, що закінчили вуз "з відзнакою" ксерокопію додатку не подають);
  4. копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
  5. витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (подається особами, що рекомендовані вченими радами до вступу до аспірантури);
  6. список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри за місцем підготовки, а також ксерокопії 2-3 публікацій, або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком (відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду реферату або наукових праць;
  7. медична довідка за формою № 086-у;
  8. паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.

Термін навчання: денна форма - 3 роки; заочна форма - 4 роки.

Прийом документів проводиться з 1 березня по 20 березня та з 1 вересня по 20 вересня з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00


Відділ аспірантури та докторантури НУК
кімната 361
телефон 39-73-85

Comments