Положення

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

у Національному університеті кораблебудування

імені адмірала Макарова (НУК)


Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрівв НУК проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. №309, Рішення колегії МОН України від 23.05.2002 р. №5/4-5 «Про підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у вищих навчальних закладах», Постанови президії ВАК України від 09.04.2003 р. №1-0214 про «Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів іприсвоєння вчених звань», Статуту НУК, Примірного положення про науково-навчальний центр університету, відповідних наказів МОН України, наказів по університету. Дане Положення регламентує заходи, які спрямовані на підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних інаукових кадрів в НУК.Загальні положення про функціонування

аспірантури і докторантури в університеті


Аспірантура та докторантура є формами підготовки науково-педагогічних інаукових кадрів вищої кваліфікації. 

Відкриття і закриття аспірантури і докторантури здійснюється Міністерством освіти і науки України. 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 

До докторантури приймаються особи, що мають науковий ступень кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. 

Аспірантура та докторантура при НУК відкривається за спеціальностями, що забезпечені висококваліфікованими науково-педагогічними і науковими кадрами, а також мають сучасну науково-дослідну і матеріальну базу. 

Аспірантура відкривається з відривом від виробництва і без відриву від виробництва, а докторантура тільки з відривом від виробництва. 

Термін навчання васпірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3 роки, а без відриву від виробництва 4 роки. Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує 3 роки. 

В окремих випадках вчена рада НУК може встановлювати термін навчання в аспірантурі чи перебування в докторантурі диференційовано – від одного до трьох (чотирьох – для заочної аспірантури) років з урахуванням обсягу наукових розробок і ступеня готовності дисертації. 

Термін навчання в аспірантурі (очній) і термін перебування в докторантурі включаються в науково-педагогічний стаж.


Підготовка васпірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

1) коштів Державногобюджету України (за державним замовленням – для роботи у державному секторі народного господарства, освіти і науки); 

2) коштів юридичних тафізичних осіб (на умовах контракту – для роботи у державному та недержавному секторах народного господарства, освіти і науки). 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства проводиться на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, а також договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами. 

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї за вчинення протиправних дій, або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури й докторантури за державним замовленням.

Проекти річних і перспективних планів прийому до аспірантури та докторантури за державним замовленням розробляються університетом і погоджуються з МОН України. Кількість аспірантів і докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором університету. 

Оголошення про конкурсний прийом до аспірантури і докторантури НУК публікується в засобах масової інформаціїне пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому і переліку необхідних документів. 

Взаємини аспіранта чи докторанта, підготовка яких здійснюється за державним замовленням (з відривом від виробництва) і вищого навчального закладу, визначаються типовою угодою (Додаток 1). 

Підготовка аспірантів (з відривом від виробництва) чи докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, які передбачають повне відшкодування витрат на підготовку.


Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім’я ректора університету:


 • заяву;

 • особовий листок з обліку кадрів;

 • список опублікованих наукових праць і винаходів (аспіранти які їх не мають, реферат з обраної ними наукової спеціальності);

 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-У;

 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);

 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

 • Паспорт та диплом про вищу освіту пред’являються вступником особисто.


При вступі до докторантури, крім того, подаються:

 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук.

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто. 
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмових висновків передбачуваного наукового керівника. 
Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької). Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями (3-5 осіб), які призначаються ректором університету. 
На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія на конкурсній основі виносить рішення щодо кожного вступника. Зарахування до аспірантури й докторантури проводиться наказом ректора. Про зарахування до аспірантури та докторантури або про відмову в зарахуванні вступникові повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття відповідного рішення. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року. 
Кожному аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук. Науковий керівник аспіранта здійснює керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання індивідуального плану та відповідає за науковий рівень дисертації. До кожного керівника, доктора наук, прикріплюється не більше п’яти осіб одночасно (аспірантів, докторантів, здобувачів), до керівника, кандидата наук, не більше трьох аспірантів і здобувачів. Для здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта або докторанта. 
Аспірант працює за індивідуальним планом, не менше двох разів на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри та щороку атестується науковим керівникомі рішенням кафедри.Для підвищення ефективностіі своєчасної допомоги в роботі при підготовці кандидатських дисертацій рекомендується:

 • звіти аспірантів розглядати щорічно на науково-технічних радах (НТР) відповідних інститутів (факультетів);

 • рішення НТР інститутів (факультетів) подавати ректору НУК для врахування при затвердженні результатів атестації.

За результатами атестації відповідним наказом ректора університету аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури. Результати атестації записуються до індивідуального плану. 
При вступі до докторантури кафедра (відділ, лабораторія) в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді претендентів, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного (відкритого) голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури. 
Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри (відділу, лабораторії) щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури. Рішення вченої ради затверджується наказом ректора університету. 
Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації може призначатися з числа докторів наук науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також доктори наук з сторонніх організацій. Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта, не повинна перевищувати 3-х осіб одночасно. 
Щороку докторанти подають до вченої ради університету після попереднього обговорення на кафедрі (у відділі, лабораторії) звіт про виконання індивідуального плану роботи.Для підвищення ефективності атестації та своєчасної допомоги в роботі при підготовці докторських дисертацій рекомендується:

 • щорічні звіти докторантів до атестації на вченій раді НУК розглядати на НТР університету;

 • відповідні рішення НТР університету подавати до вченої ради НУК.

За результатами атестації приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. 
Результати атестації затверджуються ректором університету та записуються до індивідуального плану. 
Аспіранти і докторанти мають право на роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України. Підставою для дозволу на роботу за сумісництвом є якісне виконання індивідуального плану. Обсяг роботи за сумісництвом складає не більше 0,5 ставки. 
Покладання вищими навчальними закладами на аспірантів і докторантів обов’язків, не пов’язаних з підготовкою дисертації, забороняється. 
Аспірант або докторант може бути відрахованим з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин. 
Рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає вчена рада НУК. На підставі цього рішення аспірант чи докторант відраховується з аспірантури або докторантури наказом ректора університету. 
Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури або докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України. 
Успішно закінчившими аспірантуру чи докторантуру вважаються ті аспіранти та докторанти, що у встановлений термін захистили дисертацію чи, як мінімум, передали її в спеціалізовану вчену раду. 
Аспірант чи докторант, що захистив дисертацію до закінчення терміну навчання, вважається таким, що виконав індивідуальний план роботи і відраховується з аспірантури чи докторантури з дня успішного захисту дисертації. 
Аспіранти і докторанти, які закінчили навчання з відривом відвиробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з угодою, а ті, які закінчили навчання поза державним замовленням – згідно з контрактом.Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, 
які працюють над дисертацією поза аспірантурою


Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. 
Здобувачами ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою, можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.


Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі:


 • міжнародних договорів України;

 • загальнодержавних програм;

 • договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, які мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до п’яти років. 
Особи, котрі раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення до вищих навчальних закладів як здобувачі не користуються. Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення також не користуються. 
Для прикріплення до НУК з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає на ім’я ректора заяву, до якої додається список опублікованих наукових праць і винаходів та копія диплому про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 
Для прикріплення до НУК з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім’я ректора тільки заяву та витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, де виконується дисертаційне дослідження. Ректор університету на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди зі здобувачем та висновків відповідної кафедри видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника. Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. Для здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів. У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається. 
Здобувачі протягом місяця після прикріплення подають на кафедру для затвердження погоджений із науковим керівником індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі затверджуються вченою радою університету. 
Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри і атестуються науковими керівниками. 
Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів здійснює аспірантура університету. 
Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, на підставі висновків атестації наукового керівника і висновків кафедри підлягають відрахуванню. 
Здобувачі користуються необхідним університетським обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо. 
Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії, а також за рішенням вченої ради університету іспити і заліки з урахуванням профілю підготовки. 
Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 
Для надання допомоги здобувачам, які готуються до складання кандидатських іспитів, в університеті створюються групи підготовки із залученням до проведення занять у них науково-педагогічних і наукових працівників. Витрати пов’язані з функціонуванням груп підготовки для здобувачів сторонніх організацій, проводяться за рахунок коштів здобувачів або організацій, де вони працюють.Порядок проведення кандидатських іспитів

Кандидатські іспитиє складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача, підготовленості його до самостійної науково-дослідницької діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук. 
Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності. 
Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької, італійської, іспанської, французької мов. Якщо для написання дисертації потрібні знання іншої іноземної мови, ректор університету може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови. 
Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників. 
Кандидатські іспити із спеціальності складаються у вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації та в наукових установах, у яких відкрито аспірантуру або є спеціалізована рада з відповідної наукової спеціальності. 
Комісії з прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються ректором університету у складі голови комісії (проректора, декана факультету денної форми навчання) і не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів – докторів і кандидатів наук. 
До складу комісіїз прийому кандидатського іспиту із спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук з цієї спеціальності. 
До складу комісії з прийому кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а другий – кандидатом філософських наук. 
До складу комісії з прийому кандидатського іспиту з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри або науковий співробітник, який має науковий ступінь із спеціальності здобувача наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою. 
Кандидатські іспити за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до відповіді використовуються екзаменаційні листки, які зберігаються після іспиту протягом року. 
Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». На кожного здобувача заповнюється протокол кандидатського іспиту, до якого вносяться прізвища членів комісії, присутніх на іспитах, з обов’язковим зазначенням їхнього наукового ступеня, вченого звання і посади. Протоколи засідання комісії із прийому кандидатських іспитів зберігаються протягом десяти років. 
Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом ректора. Університет повідомляє осіб, зазначених у наказі, про допуск до складання кандидатського іспиту, про час і місце його проведення не пізніше ніж за місяць до проведення. 
Рішення комісії по прийому кандидатського іспиту може бути оскаржене здобувачем ректору університету протягом одного дня з моменту оголошення результату іспиту. 
Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій (навесні та восени). У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією. 
Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення. 
Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах. 
Прийом кандидатських іспитів у аспірантів і здобувачів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок коштів вищого навчального закладу, а у аспірантів і здобувачів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, на компенсаційній основі. 
Відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення кандидатських іспитів несе голова відповідної приймальної комісії і ректор університету.Переведення кандидатів наук, 
які працюють у НУК, на посади наукових співробітників 
для завершення докторських дисертацій

Кандидати наук, які мають вагомі здобутки з певної науковоїспеціальності і виконали не менше двох третин плану дисертаційної роботи, можуть переводитися на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій на термін до двох років. 
Кандидати наук, які претендують на переведення на посаду наукового співробітника, подають на ім’я ректора заяву із зазначенням необхідної тривалості перебування на посаді наукового співробітника, а також розгорнутий план докторської дисертації, календарний графік його виконання та список опублікованих наукових праць і винаходів. 
Вчена рада університету, розглянувши висновки відповідної кафедри щодо можливості переведення кандидата наук на посаду наукового співробітника, визначає можливі терміни виконання докторської дисертації і приймає рішення про переведення його на посаду наукового співробітника. Рішення вченої ради оформляється наказом ректора. 
У необхідних випадках кандидати наук, звільнені з педагогічної роботи у зв’язку з переведенням на посади наукових співробітників для завершення докторської дисертації, можуть бути прикріплені до інших вищих навчальних закладів або наукових установ за погодженням з ними. Вищі навчальні заклади або наукові установи, що дали згоду на прикріплення наукового співробітника для завершення докторської дисертації, призначають йому наукового консультанта і здійснюють контроль за роботою наукового співробітника. Заробітна плата науковому співробітникові, прикріпленому до вищого навчального закладу (наукової установи), виплачується за його основним місцем роботи, а витрати на відрядження оплачуються відповідно до законодавства України. 
Посадові оклади кандидатів наук, переведених для завершення докторських дисертацій на посади наукових співробітників, встановлюються на рівні посадових окладів наукових співробітників – кандидатів наук. 
Кандидати наук, переведені для завершення докторських дисертацій на посади наукових співробітників, після закінчення першого року перебування на цій посаді проходять атестацію, за підсумком якої вченою радою вищого навчального закладу приймається рішення про подальше перебування їх на цій посаді. 
Після закінчення терміну перебування на посаді наукового співробітника для завершення докторської дисертації кандидат наук зобов’язаний подати докторську дисертацію і доповісти про це на вченій раді університету. 
Посади викладачів НУК, які звільняються внаслідок переведення кандидатів наук на посади наукових співробітників для завершення докторської дисертації, можуть заміщуватися іншими особами відповідно до законодавства України. 
За кандидатами наук, переведеними на посади наукових співробітників, зберігається право повернення до НУК на посади викладачів з урахуванням набутого ними рівня кваліфікації. 
Кандидати наук, які були переведені на посади науковихспівробітників для завершення докторських дисертацій, але не завершили їх, надалі права вступу до докторантури та права отримання творчої відпустки не мають.Відбір кандидатів до вступув аспірантуру і докторантуру 
для прикріплення здобувачів наукового ступеня та переведення 
кандидатів наук на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій


З метою забезпечення якісної підготовки кандидатів та докторів наук в установлені терміни рекомендується:

 • для підготовки кандидатів наук відбирати талановиту молодь з кваліфікацією магістра або спеціаліста, яка має схильність до наукової роботи (особи, які приймали участь в НДР кафедри або інших підрозділів, наукових конференціях, семінарах та за результатами НДР захистили магістерські або дипломні роботи);

 • кандидати до вступу в аспірантуру та здобувачі наукового ступеня кандидата наук, що прикріпляються до університету терміном до 5 років, як правило, повинні мати публікації у фахових виданнях;

 • кожен магістрант, який пройшов наукову підготовку в науково-навчальному центрі університету протягом понад півтора року, відповідно до Примірного положення про науково-навчальний центр університету, повинен мати не менше двох наукових публікацій у фахових виданнях ВАК чи закордонних фахових виданнях, з яких одна є одноосібною;

 • вчені, які працюють у науково-навчальному центрі та готують до захисту докторську дисертацію, відповідно до Примірного положення про науково-навчальний центр університету повинні представити до друку наукову монографію за темою дисертації;

 • кандидати до вступу в докторантуру (кандидати наук) повинні мати, як правило, не менше 12 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях, наукові здобутки, а також працювати за обраною науковою спеціальністю;

 • кандидати наук при переведенні на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій повинні мати вагомі здобутки з відповідної наукової спеціальності та опублікувати, як правило, 15-18 наукових праць у фахових виданнях;

 • термін роботи на посаді наукового співробітника для завершення докторської дисертації визначається з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації, але не більше двох років.

З метою збереження кадрового потенціалу НУК науково-технічна рада університету щорічно розглядає підсумки роботи персонально кожного аспіранта і докторанта, які закінчили відповідно аспірантуру або докторантуру в поточному чи в попередні роки без захисту дисертацій, кожного здобувача і наукового співробітника, які не використали відповідно термін прикріплення і завершення докторської дисертації, для визначення їх перспектив і можливих конкретних термінів завершення робіт. НТР надає свої висновки до вченої ради університету. 
Вчена рада НУК не менш ніж один раз на рік розглядає питання щодо підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті з прийняттям необхідних заходів для забезпечення високої ефективності та сучасного рівня підготовки. 
Науково-методичне керівництво та контроль за діяльністю аспірантури й докторантури здійснює Міністерство освіти і науки України. 
Відповідальність за рівень підготовки науково-педагогічнихта наукових кадрів в університеті покладається на ректора. 
Організацію підготовки, облік і контроль за підготовкою науково-педагогічних та наукових кадрів в університеті здійснює аспірантура, яка підпорядковується ректору університету, а для вирішення оперативних питань проректору з наукової роботи.
Comments