ຮສ ດຣ ລຳພູນ ໄຊວົງສາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວຸດທິການສຶກສາ

1998-2001 ປະລິນຍາເອກ ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີ ເດຼັດສ໌ເດັນ ປະເທດເຢຍລະມັນ
1990-1993 ປະລິນຍາໂທ ປ່າໄມ້ເຂດຮ້ອນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີ ເດຼັດສ໌ເດັນ ປະເທດເຢຍລະມັນ
1982-1985 ປະລິນຍາຕີ ປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Schwarzburg ປະເທດເຢຍລະມັນ

ວິຊາສອນ:

  • ວິຊາ ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ
  • ວິຊາ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງດົງຂັ້ນຊຸມຊົນ

ບົດຄົ້ນຄ້ວາ:

  • Sovu, Mulualem Tigabu, Patrice Savadogo, Per Christer Oden, Lamphoune Xayvongsa.
    2010. Enrichment Planting in a logged-over tropical mixed deciduous forest of Laos
  • Sovu, Mulualem Tigabu, Patrice Savadogo, Per Christer Oden, Lamphoune Xayvongsa.
    2009. Recovery of secondary forests on swidden cultivation fallows in Laos
  • Lamphoune xayvongsa, Young Soo Bae, Yong Eui Choi and Jae Seon Yi. 2009. Role of NTFPs in Livelihood of Lao PDR
  • H. Uibrig, L. Xayvongsa, R Wagenfuehr. 1994. Investigation of anatomical and physical-mechanical properties of the mangrove tree species Bruguiera gymnorrhiza Lamb. and Rhizophora apiculata Blume from Vietnam
Comments