ອຈ ລູ່ ຊົ່ງເຊຍກໍ່

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

P.O. Box 7322
Vientiane Capital City, Lao PDR
ຕັ້ງໂຕະ: (+856-21) 720163 

ແຟ໋ກ: (+856-21) 770097, 770294
ໂທລະສັບມືຖື: (+856-20) 9811 5590

email: siakorx@gmail.com

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ອຈ ສອນປະຈຳພາກວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວຸດທິການສຶກສາ

2008-2009

ປະລິນຍາຕີ ສາຂາປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ປະເທດ ສປປ ລາວ

ວິຊາສອນ:

  • ວິຊາ ວິທະຍາສາດເນື້ອໄມ້
  • Lumber Manufacturing Technology
  • Wood Utilization

ໂຄງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານມາ:

  • ​ເປັນພະນັກງານໂຄງການ ເພີ້ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປູກໃນ ສປປ ລາວ Value Adding 
    to Lao PDR Plantation Timber Products (VALTIP) 
    ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີໄລຍະ ປີ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2007-2011.
  • VALTIP2- Researcher from 2012 until present.
Comments