ອາຈານ ດວງຕາ ບົວພາວົງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

P.O. Box 7322
Vientiane Capital City, Lao PDR
ຕັ້ງໂຕະ: (+856-21) 720163   

ແຟ໋ກ: (+856-21) 770097, 770294
ໂທລະສັບມືຖື: (+856-20) 5546 8896

email: B_douangta@hotmail.com

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຫົວໜ້າປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ວຸດທິການສຶກສາ

2000-2005 ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ອຸດສະຫະກຳໄມ້ ທີ່ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະເທດ ສປປ ລາວ

 

ວິຊາສອນ:

ການເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ:

 • The participant training course the SPIN Sustainable Product Innovation, Training of Trainer and Expert Workshop on 14th to 24th March 2011, Vietnam.
 • The participated training courses the Clean Production on 1st to 3rd October 2010, LNCCI Vientiane Lao PDR.
 • The participated in training course the Wood Anatomy, Wood science, Wood technology, Wood Drying in Vietnam Forestry University December 22nd to 29th 2009
 • The participated in training course the Forest Land scarp Rehabilitation in the Mekong river basin in Laos-Thailand on September 9th  to 24th 2010
 • The participated in training course the Carbon Estimation in Faculty of Forestry National University of Laos on August 31st 2009
 • The participated in training course the Chained of Custody in Ministry of Industry and Commercial at Vientiane on July 6-9 2009
 • Participated in training course the overview Environment of Economic and Research Method by WREA on June 30 to July 4 2009.
 • Participated in training course (Overview Environment of Economic and Research Methods) organize by STEA on September 1-5, 2008. In Vientiane Lao PDR.
 • Participated in training course (Methodology Research ) organize by LAONAFE on July 2008 supported by SEANAFE.
 •  Participated in training course (Wood grading, Drying, Working safety) organize by Timber Training Centre, Creswick 28 April to 2 May 2008.
 • Participated training course (Basic wood machinery, Designing, Joinery, and Finishing) organize by Homeglen Institute of TAFF 5-28 May 2008.
 • Team leader of Field Survey on tree plantation in Laos supported by ADB and WWF (2003 until now).
 • Research Assistant to Land Cover Change Project under International Development Research Center (IDRC) based in Laos (2005).
 • Research Assistant to the project entitle “ Local Resident toward Land Titling Project” (2005-06)
 • Volunteer to Mobile Conservation Project under Faculty of Forestry, National University of Laos 2001-2003)
 • Vice-president of Dongdok Nature Society as the unique student club in the National University of Laos. (1997-2000)
 • Three months analysis on the Climate Change that related to Germination and Growing rate of tree species in different shading condition. At Dongdok, Faculty of Forestry, National University of Laos.
 • Field working with Darwin Project (Rattan reseach in Lao PDR) for one month (from 16 January to 25 February 1999)
 • Workshop on Research Metrology (from 22 – 26 Jan 2001)
 • Workshop on radio board cast (24-25 September 2000)
 • Participate in workshop at Science Technology and Environment Agency (STEA) on 19 /2/2001“Biodiversity of inland water species and Alien invasive species”.

ບົດຄົ້ນຄ້ວາ:

 •  Detailed Analysis of the Current Capabilities of Companies Involved in the Industry Cluster and Recommendations on Improved Processing, Drying and Manufacturing Processes Suitable for Application in Laos.
 • Survey of Teak Plantation in Luangprabang and Xayabury Provinces and Eucalyptus Plantation in Central and Southern Part of the Lao PDR, (Report to be submitted to the Australian Centre for International Agricultural Research).
Comments