ອາຈານ ຂັນໄຊ ຄຳມະນີວົງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

P.O. Box 7322
Vientiane Capital City, Lao PDR
ຕັ້ງໂຕະ: (+856-21) 7720163   

ແຟ໋ກ: (+856-21) 770097, 770294
ໂທລະສັບມືຖື: (+856-20) 5595 1717

email: khanxayx@yahoo.com

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ອຈ ສອນປະຈຳພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ວຸດທິການສຶກສາ

1996-2000 ປະລິນຍາຕີ ສາຂາປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ປະເທດ ສປປ ລາວ

 

ວິຊາສອນ:

  • ວິຊາ ແຕ້ມ​ເຕັກ​ນິກ
  • ວິຊາ ທົນທານວັດຖຸ

ໂຄງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມ

ໂຄງການ ສຸພາ​ນິດ, ​ໂຄງການ ລາວ-ລຸກ​ຊຳ​ບວ

Comments