ອາຈານ ສີທັດທະ ບຸບຜາ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

P.O. Box 7322
Vientiane Capital City, Lao PDR
ຕັ້ງໂຕະ: (+856-21) 720163 

ແຟ໋ກ: (+856-21) 770097, 770294
ໂທລະສັບມືຖື: (+856-20) 7778 6070

email: sithattha@hotmail.com

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ອາຈານສອນປະຈຳພາກວິຊາ

ວຸດທິການສຶກສາ

ປີ 2010 ຈົບປະລິຍາຕີ ປ່າໄມ້ ພາກວິຊາເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ຫົວຂໍ້ສຶກສາ: ເພີ້ມມູນຄ່າະລິດຕະພັນໄມ້ ຈາກໄມ້ເສດ ຂອງບໍລີສັດ SMP
ປີ 2007 ຈົບຊັ້ນສູງ ປ່າໄມ້ ຫົວຂໍ້ສຶກສາ: ເຕັກ​ນິກການ​ຜະລິດ​ໄມ້​ແປ​ຮູບ​ຂອງ​ໂຮງງານ ​ໄມ້​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ ແຂວງ​ ຄຳ​ມ່ວນ.

ວິຊາສອນ:

  • ວິຊາ ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິມ​ເຕີ ພື້ນຖານ
Comments