ອຈ ສີ ຊົງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

P.O. Box 7322
Vientiane Capital City, Lao PDR
ຕັ້ງໂຕະ: (+856-21) 720163 

ແຟ໋ກ: (+856-21) 770097, 770294
ໂທລະສັບມືຖື: (+856-20) 2220 9556

email: sixiong1985@yahoo.com

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ອຈ ສອນປະຈຳພາກວິຊາ

ວຸດທິການສຶກສາ

2004-2010 ປະລິນຍາຕີ ສາຂາປ່າໄມ້ທົ່ວໄປ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະເທດ ສປປ ລາວ
Comments