ອາຈານ ຄຳຕານ ພອນທິບ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

P.O. Box 7322
Vientiane Capital City, Lao PDR
ຕັ້ງໂຕະ: (+856-21) 770 097  

ແຟ໋ກ: (+856-21) 770097, 770294
ໂທລະສັບມືຖື: (+856-20) 9975 0484

email: khamtanfof@gmail.com

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຊ່ວຍວຽກພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ວຸດທິການສຶກສາ

2008-2011 ປະລິນຍາ​​ໂທ ສາຂາ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາໄລບໍໂຣ ປະເທດ ສະວີເດັນ
2003-2007 ປະລິຍາຕີ ສາຂາ ຈັດສັນແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

Awards/scholarships

 • EM-EuroAsia Scholarship to do a Master degree at University of Boras, Sweden
  (2010-2011)
 • Lao government scholarship to do a Bachelor degree at the National University of Laos (2002-2007)

ວິຊາສອນ:

 • ວິຊາ ວິທະຍາສາດເນື້ອໄມ້

ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ:

 • Participated in Training course (Wood grading, Drying, Working safety) organized by Timber Training Center, Creswick, University of Melbourne, Australia from 28th April to 2nd  May 2008.
 • Experiment Design, Data Analysis and Interpretation for Agricultural Researchers at NAFRI, Vientiane, Lao PDR.   Organized by University of Queensland. From 2-7 June 2008.
 • Participated on the Training (APN Carbon & Climate change Training & Project Scoping Workshop) organized by Faculty of Forestry, National University of Laos. From Jan 14 – 16, 2008.
 • Participated in the Training Course (Ecology links on the carbon stock in the forest and Wood Machines) organized by Melbourne University, Australia from 6 Feb-6March 2009.
 • Participated in the Training Course (Environmental Economics) at Vientiane Laos, organized by WREA, EEPSEA from 30th June-4th July 2009.
 • Participated in the Training Course (Wood Technology and Wood chemistry) in the Forest University of Vietnam. Hanoi Capital from 25th -30th of Dec 2009.
 • Participated in the Training Course (NTFP and Rural Livelihood) in Royal University of Agriculture, Phnom Penh, Cambodia from 8th -13th of Mar 2010.

ບົດຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ບົດລາຍງານວິຊາການ:

 • ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ບ້ານ ໜອງ​ໂງ້ງ(ປະ​ເທດ​ໄທ) ​ແລະ ບ້ານ​ໜອງ​ບົງ​(ປະ​ເທດ​ລາວ). 2006 (ບົດຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ)
 • Survey of Teak Plantation in Louangprabang and Xayaboury Province and Eucalytus Plantation in Central and Southern part of the Lao PDR.
 • Implementation of Recommended Changes in Factories Layouts 2009
 • Detail Analysis of the current Capabilities of Companies involved in the Industries
  Cluster and Recommendations on Improved Processing, Drying and Manufacturing Process Suitable for application in Laos 2007.
 • CONSERVATOIRE DE BAMBOUS DU VIETNAM , Jan 2009. Les Bambous d’Indochine. Utilisation de l’informatique pour transmettre l’expertise taxonomique et les connaissances vernaculaires.
 • Improvement of Manufacturing Quality of Bourapha Wood Company (Master Thesis)
Comments