ອາຈານ ບາຄຳ ຈັນທະວົງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

P.O. Box 7322
Vientiane Capital City, Lao PDR
ຕັ້ງໂຕະ: (+856-21) 771354   

ແຟ໋ກ: (+856-21) 770097, 770294
ໂທລະສັບມືຖື: (+856-20) 22441420

email: Bakham_n@yahoo.com

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຊ່ວຍວຽກພະແນກວິຊາການ

ວຸດທິການສຶກສາ

2009-2010
ຈາກປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ເຊັກ ປີ 2010 ຫົວຂໍ້ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ກໍລະນີສຶກສາການ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້
2004-2005
ປະລິນຍາຕີ ເສດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະເທດ ສປປ ລາວ

 

ວິຊາສອນ:

  1. ເສດຖະສາດພື້ນຖານ
  2. ການຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານ
  3. ເສດຖະສາດປ່າໄມ້
  4. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ

ບົດຄົ້ນຄ້ວາ:

- Lao NAFE “ ການປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາ ການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ-ປ່າໄມ້( ປຕ/ຊັ້ນສູງ), 2008.

Comments