ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ ICT Classroom For FUN ห้องเรียน  ICT แสนสนุก By..ครูแอนท์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์นี้จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่สอยโดย ครูนิชารี  ผิวจันทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  
            บทเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์เป็นการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะของสื่อประสม ซึ่งประกอบ ด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดิทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่

คำแนะนำในการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์

  1. ❤️    ฟังครูชี้แจงให้นักเรียนทราบลำดับขั้นตอนและวิธีการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ และประโยชน์ที่ได้รับจากบทเรียนออนไลน์
  2. ❤️    ฟังครูชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน ในการเรียนเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ให้เข้าใจ และเน้นย้ำความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเพื่อน
  3. ❤️    ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อทําความเข้าใจก่อนเข้าเรียน
  4. ❤️    ฝึกทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน
  5. ❤️    หากไม่เข้าใจบทเรียนเรื่องใด สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน เพื่อทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง และสามารถถามครูผู้สอนได้
  6. ❤️    ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน และเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน เพื่อทราบผลการความก้าวหน้า
  7. ❤️    บทเรียนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของสถานที่และเวลา นักเรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ