ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน วันที่ 19 ก.ย. 2560     

สัมมนาหัวข้อ Smart Learning & Smart Device 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) 

โดย คุณวิกรานต์ เดชอูป 
Learning Software Specialist บริษัท ลานนาคอม จำกัด

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้อง e-Testing 615 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS 

เวลา

รายการ/หัวข้อ

08:30 - 09:00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


09:00 - 10:00

แนะนำการใช้งาน Microsoft Office 365


10:45 - 11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 - 12:00

การใช้งาน outlook บน Smart Device
 - การเพิ่ม Microsoft Office 365 account และใช้งานเบื้องต้น เช่น การรับส่ง e-Mail, การสร้าง event  บน calendar

12:00 - 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 13:30

การใช้ Skype for Business
 - การประชุมระยะไกลและใช้เครื่องมือการนำเสนอ

13:30 - 14:30

การใช้งาน Microsoft Teams
 - การสร้าง Teams และใช้งาน Class
 - การเชิญผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม
 - การประชุมด้วย skype for business ผ่าน Team

14:30 - 15:30

Onedrive for Business
 - การใช้งาน function พื้นฐาน เช่น การสร้างไฟล์การแก้ไขไฟล์การอัพโหลดไฟล์
 - History version file

15:30 - 15:45

พักรับประทานอาหารว่าง

15:45 - 16:30

การสร้างสื่อการสอนด้วย Microsoft Office Mix และ Swayหมายเหตุ
 

รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน *
ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร ได้ที่ goo.gl/oEUnBZ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชันรัตนศักดิ์ 
โทร.0-5596-1567 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)