ติดต่อสอบถาม


แบบสอบถามการใช้งานระบบ NU Apps for Education

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำหรับการใช้งาน NU Apps for Education ได้ที่
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
งานที่ปรึกษาและบริการ ชันที่ 4
บุคคลที่ติดต่อ: ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
อีเมล์: nuapps@nu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์:  055 96 1552
เว็บไซต์: http://citcoms.nu.ac.th


Google Thailand Partner
สำหรับ : การใช้งานด้านอื่น ๆ ของระบบ Google Apps for Education
บุคคลที่ติดต่อ: จารุณี  สินชัยโรจน์กุล
อีเมล์:  jarunee@crm-org
เว็บไซต์: www.crm-c.org