หน้าแรก

 สามารถติดตามข่าวสาร nuapps 
 หลากหลายช่องทางได้จากที่นี่
 
      ยินดีต้อนรับสู่ Naresuan University Apps for Education หรือ NU Apps for Education เป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google Application for Education ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา อาทิ ระบบ Gmail เพื่อการติดต่อสื่อสาร , Google Calendar เพื่อการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ , Google Drive สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ,Google Plus ระบบ Social Network ในการ Share ความรู้ และ Hang Out เพื่อนัดประชุมกลุ่มโดยไม่ต้องเดินทาง
     เว็บไซต์นี้จะหน้าที่อธิบายถึงวิธีการเข้าถึง NU Apps for Education เพื่อให้นิสิตและบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถที่จะใช้งาน NU Apps foreducation ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด