การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Systematic Review และ Meta-analysis
ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบัน  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิจัยอย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผลจากงานวิจัยดังกล่าวอาจมีบทบาทสำคัญทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติในวงกว้าง   ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้  ดังนั้น สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Center of Excellence for Environmental Health and Toxicology; EHTox-NU) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม (Center of Pharmaceutical Outcomes Research; CPOR) คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตที่สนใจ ได้รับความรู้เบื้องต้น และเข้าใจถึงเทคนิคดังกล่าว ประกอบกับการฝึกปฏิบัติการกับข้อมูลจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งในฐานะผู้อ่านงานวิจัยและผู้วิจัยได้วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ให้แก่นักวิจัย นิสิตนักศึกษา 
    รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ
2) เพื่อให้นักวิจัยได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย 
3) เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป


ระยะเวลา และสถานที่จัดประชุม

         3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


หัวข้อการประชุมวิชาการ
        
        บรรยายและปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้
   • บทนำ
   • ขั้นตอนการทำ systematic review และ meta-analysis
    • การสร้างคำถาม
    • การพัฒนาโครงร่าง และเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย
    • การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
    • การสกัดข้อมูล และการประเมินคุณภาพของงานวิจัย
    • การวิเคราะห์ทางสถิติ
    • การเขียนรายงาน