หน้าหลักโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

https://drive.google.com/file/d/0B5LXl0oJyn70ZEtNUEktQ2t0aEU/view?usp=sharing

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 3 หน่วยกิต