บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต