บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หน้าเว็บย่อย (2): ปริญญาโท ปริญญาเอก
Comments