บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ในปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) และ
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก แบบ ก2)
หน้าเว็บย่อย (2): * ปริญญาโท * ปริญญาเอก
Comments