Home

    Sinh viên tùy theo hệ Đào tạo, sẽ truy cập vào các đường dẫn tương ứng cột bên trái để download các văn bản, biểu mẫu, chương trình thực tập. Tất cả thông tin liên quan đến quá trình thực tập của sinh viên sẽ được cập nhật thường xuyên tại đây.

DANH SACH SV THỰC TẬP BỆNH VIỆN TỪ 28/7 ĐẾN 24/08 ĐÃ CẬP NHẬT BÊN DƯỚI