ทำเนียบผู้บริหาร


นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์
ปีการศึกษา 2528 – 253
มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
  
 นางพรรณี ขจรวิทย์
ปีการศึกษา 2531 – 2531
มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

  
 นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์
ปีการศึกษา 2531 – 2532
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  
 
นายเดชณรงค์ สุภิมารส 
ปีการศึกษา 2532 - 2536
ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ 

  
 นายธำรง จิตระวัง
ปีการศึกษา 2536 - 2540
ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 

  
 นายวีระพงษ์ วีระนาคินทร์
ปีการศึกษา 2540 - 2543
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  
 
นายพนมเทพ สังขะวรรณ
ปีการศึกษา 2545 – 2554
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  
 
นายวสุธา ปวะบุตร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน 

  
 
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ปีการศึกษา 2557-2561
วันที่ 1 มีนาคม 2557 - วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
เป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน
  
 

นายนรเชฐ เบ้าทอง
ปีการศึกษา 2561-2564
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2564
 นายพรชัย  ภูทอง
ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 นายสมบัติ เจือบุญ
ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 25 ต.ค. 2564 -ปัจจุบัน
  นายพรชัย  ภูทอง
ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน