รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สมัครเรียน ม.1

สมัครเรียนออนไลน์ ม.4 ปีการศึกษา2562

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว หรือ 1.5  นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาหลักฐาน ปพ.1 , ปพ.7 (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาสูจิบัตร (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
 9. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
 10. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (พร้อมสำเนาถูกต้อง)
 11. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา  (พร้อมสำเนาถูกต้อง)