ประวัติโรงเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล หนามแท่ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 8 บ้านสร้างถ่อ ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มก่อตั้งครั้งแรก ปีการศึกษา 2528 โดยนายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร และนายสุเมธ กุมราเศวต ศึกษาธิการอำเภอศรีเมืองใหม่
ร่วมกับ สภาตำบลหนามแท่ง (อำเภอศรีเมืองใหม่ ) สภาตำบลนาโพธิ์กลาง (อำเภอโขงเจียม ) มีนายอำนาจ ระดาบุตร ตำแหน่ง อาจารย์ 1
 
ปีการศึกษา 2530 เปิดเป็นสาขาโรงเรียน ศรีเมืองวิทยาคาร มีครูอาจารย์จากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 

ปีการศึกษา 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเป็นสถานศึกษาชื่อว่า “โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น 
 มีนางพรรณี ขจรวิทย์ เป็นผู้บริหารรักษาการคนแรก 

ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ กองรักษา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกและปีนี้เนื่องในวโรกาสเป็นปีรัชมังคลาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์องค์อื่นๆ กรมสามัญได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก” 

ปีการศึกษา 2528 – 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งแต่ง นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

ปีการศึกษา 2531 – 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งแต่ง นางพรรณี ขจรวิทย์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

ปีการศึกษา 2531 – 2532 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งแต่ง นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 
ปีการศึกษา 2532 - 2536 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง   นายเดชณรงค์ สุภิมารส มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ 

ปีการศึกษา 2536 - 2540 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง   นายธำรง จิตระวัง มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 

ปีการศึกษา 2540 - 2543 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง   นายวีระพงษ์ วีระนาคินทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2545 – 2554 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง   นายพนมเทพ สังขะวรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2554 - 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้ง นายวสุธา ปวะบุตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน 

ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้ง นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2561 เป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน

ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้ง นายนรเชฐ เบ้าทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน


ปรัชญาโรงเรียน ปัญญา นรานัง สิริ ปัญญาเป็นสิริ คือ มิ่งขวัญ

 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2561)

"ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงคุณธรรมนำวิชา ประชาร่วมใจ ใส่ใจเทคโนโลยี ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่า สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล"  

 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2561)

        1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็น ตามหลักฐานสถานศึกษาและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

          2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

          3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ มายึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน

          4. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอย ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Child-Centered Approach) และ Active Learning

          6. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะสำคัญ ๕ ด้าน ตามหลักสูตรแกนกลาง ๕๑  ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร  ทักษะด้านการคิด  ทักษะด้านทักษะชีวิต  ทักษะด้านการแก้ปัญหา  และทักษะด้านเทคโนโลยี  จัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

          7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยอันดีงามทั้งท้องถิ่นและของชาติ

          8. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายเพื่อเป็นทักษะพื้นฐานไปสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

          9. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล


 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2561)

          1. ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

          2. ผู้เรียน มีความรู้และใช้ทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะสำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณธรรม ๑๒ ประการเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

          4. ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  ครู เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

          5. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรหลากหลายภาษา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาไปสู่สถานศึกษาสากล โดยการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          6. สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม จัดสภาพแวดล้อมและบริการให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

          7. สถานศึกษา  ชุมชน  ร่วมจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

          8. ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างน้อย ๒ ภาษา เพื่อการติดต่อสื่อสารตามมาตรฐานสากล


กลยุทธ์  4 ด้าน (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2561)

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน

2. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริมหาพิชัยมงกุฎ ครอบพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. สีเหลืองทองตัดขอบสีแดงสีเหลือง หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์และการมีสติปัญญา
สีน้ำเงิน หมายถึง ความสงบ สุขุมเยือกเย็น หนักแน่นและละเอียดรอบคอบ


     

ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น 


   

  ยิ้ม ไหว้ ทายทัก
เพลงประจำโรงเรียน

วิดีโอ YouTube


นโยบายและจุดเน้น  ปรับปรุงเมื่อ พุธ ที่ 20 กันยายน 2561

นโยบายและจุดเน้น