ประวัติโรงเรียนโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล หนามแท่ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 8 บ้านสร้างถ่อ ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มก่อตั้งครั้งแรก ปีการศึกษา 2528 โดยนายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร และนายสุเมธ กุมราเศวต ศึกษาธิการอำเภอศรีเมืองใหม่
ร่วมกับ สภาตำบลหนามแท่ง (อำเภอศรีเมืองใหม่ ) สภาตำบลนาโพธิ์กลาง (อำเภอโขงเจียม ) มีนายอำนาจ ระดาบุตร ตำแหน่ง อาจารย์ 1
 
ปีการศึกษา 2530 เปิดเป็นสาขาโรงเรียน ศรีเมืองวิทยาคาร มีครูอาจารย์จากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 

ปีการศึกษา 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเป็นสถานศึกษาชื่อว่า “โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น 
 มีนางพรรณี ขจรวิทย์ เป็นผู้บริหารรักษาการคนแรก 

ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายปราโมทย์ กองรักษา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกและปีนี้เนื่องในวโรกาสเป็นปีรัชมังคลาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์องค์อื่นๆ กรมสามัญได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก” 

ปีการศึกษา 2528 – 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งแต่ง นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

ปีการศึกษา 2531 – 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งแต่ง นางพรรณี ขจรวิทย์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

ปีการศึกษา 2531 – 2532 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งแต่ง นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
 
ปีการศึกษา 2532 - 2536 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง   นายเดชณรงค์ สุภิมารส มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ 

ปีการศึกษา 2536 - 2540 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง   นายธำรง จิตระวัง มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 

ปีการศึกษา 2540 - 2543 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง   นายวีระพงษ์ วีระนาคินทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2545 – 2554 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง   นายพนมเทพ สังขะวรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2554 - 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้ง นายวสุธา ปวะบุตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน 

ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้ง นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2561 เป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน

ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้ง นายนรเชฐ เบ้าทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน


ปรัชญาโรงเรียน ปัญญา นรานัง สิริ ปัญญาเป็นสิริ คือ มิ่งขวัญ


"ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงคุณธรรมนำวิชา ประชาร่วมใจ ใส่ใจเทคโนโลยี ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่า สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล"  (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2561)


1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
5. สร้างโอกาสทางการศึกษา


1. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
4. ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้สื่อ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. นักเรียนในเขตพื้นที่บริหารได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง


 รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริมหาพิชัยมงกุฎ ครอบพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. สีเหลืองทองตัดขอบสีแดงสีเหลือง หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์และการมีสติปัญญา
สีน้ำเงิน หมายถึง ความสงบ สุขุมเยือกเย็น หนักแน่นและละเอียดรอบคอบ


     

ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น 


   

  ยิ้ม ไหว้ ทายทัก