ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่   25  มิถุนายน 2564 )

 ระดับชั้น   จำนวนห้อง เพศ   รวม เฉลี่ยต่อห้อง
   ชาย หญิง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 466
58
124 
31.00 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
59 
60119
29.75
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
 36
5288
22.00
 รวม 1216117033127.58
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 340
46
86 
28.67 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
29
5382
27.33
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3
 24
4468
22.67
 รวม 993 143236 26.22
 รวมทั้งหมด 21
254 
313567 

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่   9  ธันวาคม 2563 )

 ระดับชั้น   จำนวนห้อง เพศ   รวม เฉลี่ยต่อห้อง
   ชาย หญิง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
69 
 64
133 
 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
 64
58 
 122

 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
 34
51 
 85

 รวม 12167 173 340 
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
 29
 57
86 
 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
23 
 44
 67

 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2
 13
41 
 54

 รวม 8 65142 207 
 รวมทั้งหมด 20
 232
 315
547 

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 )

 ระดับชั้น   จำนวนห้อง เพศ   รวม เฉลี่ยต่อห้อง
   ชาย หญิง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
62
 62
124 
 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
 60
58 
 118

 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
 34
52 
 86

 รวม 12156 172 328 
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
 32
 57
89 
 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3
24 
 43
 67

 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2
 13
41 
 54

 รวม 8 69141 210 
 รวมทั้งหมด 20
 225
 313
538 

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 )

 ระดับชั้น   จำนวนห้อง เพศ   รวม เฉลี่ยต่อห้อง
   ชาย หญิง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
 71
 61
132 
 33.5
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
 50
59 
 109
 27.25
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
 47
61 
 108
27.0 
 รวม 12168 181 349  29.08
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
 24
 44
68 
 22.67
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2
13 
 41
 54
 27.0
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2
 11
50 
 61
 30.5
 รวม 7 48 135
 183 26.14
 รวมทั้งหมด 19
 216
 316
532 28.0

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 )

 ระดับชั้น   จำนวนห้อง เพศ   รวม เฉลี่ยต่อห้อง
   ชาย หญิง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4
 71
 60
131 
 32.75
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4
 51
62 
 113
 28.25
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4
 60
65 
125 
 31.25
 รวม 12 182 187 369 30.75
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3
 25
 47
72 
24.00 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2
14 
 47
 61
 30.5
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2
 11
50 
 61
 30.5
 รวม 7 50 144 194 22.71
 รวมทั้งหมด 19
 232
 331
563 29.63

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 )


 ระดับชั้น       จำนวนห้อง     เพศ  รวม     เฉลี่ยต่อห้อง
   ชายหญิง   
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 5064114 28.5 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 656513032.5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4636312631.5
 รวม     12 17819237030.83
 มัธยมศึกษาปีที่ 4222567839.00
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 326659130.33 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 328719933.00
 รวม     87619226833.5
 รวมทั้งหมด 20 254 384 638 31.9

 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 )


 ระดับชั้น       จำนวนห้อง     เพศ  รวม     เฉลี่ยต่อห้อง
   ชายหญิง   
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 3958 97 32.33 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 4779 126 31.50 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 6390 153  38.25
 รวม     11 149227 376  34.18
 มัธยมศึกษาปีที่ 432765 92 30.66 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 222 55 77 38.50 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 327 41 68 22.66 
 รวม     8 76 161 237 29.62
 รวมทั้งหมด 19 225 338 613 32.26