ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 )

 ระดับชั้น       จำนวนห้อง     เพศ  รวม     เฉลี่ยต่อห้อง
   ชายหญิง   
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 3958 97 32.33 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 4779 126 31.50 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 6390 153  38.25
 รวม     11 149227 376  34.18
 มัธยมศึกษาปีที่ 432765 92 30.66 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 222 55 77 38.50 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 327 41 68 22.66 
 รวม     8 76 161 237 29.62
 รวมทั้งหมด 19 225 338 613 32.26