กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางจิราภรณ์ ภูทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชา  เคมี

 
   
นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ 
สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์
นายทนงศิลป์  เรืองแสน
 ครูชำนาญการ   
สอนรายวิชา ฟิสิกส์
 นางสาวพรทิพย์  โอษฐิเวช  
 ครูชำนาญการ    
สอนรายวิชา ชีววิทยา
นางสาวหนูทอง  จันทร์จริง 
  ครู ค.ศ.1
สอนรายวิชา เคมี


  
 
นายชนาธิปัตย์  เจริญศักดิ์ 
    ครู ค.ศ.1
สอนรายวิชา ชีววิทยา
นางสาวสมคิด  วงศ์คูณ    
    ครู ค.ศ.1 
สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์
นางสาวรุ่งทิวา สุจินพรัหม
ครูผู้ช่วย
สอนรายวิชา เคมี

  
  นายวิเชียร  สำเภา
  พนักงานราชการ
สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์