กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางจิราภรณ์ ภูทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

 
   
นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ 
นายทนงศิลป์  เรืองแสน
 ครูชำนาญการ   
 นางสาวพรทิพย์  โอษฐิเวช  
 ครูชำนาญการ    
นางสาวหนูทอง  จันทร์จริง 
  ครู ค.ศ.1


  
 
นายชนาธิปัตย์  เจริญศักดิ์ 
    ครู ค.ศ.1
นางสาวสมคิด  วงศ์คูณ    
    ครูผู้ช่วย   
นางสาวรุ่งทิวา สุจินพรัหม
ครูผู้ช่วย

  
  นายวิเชียร  สำเภา
  พนักงานราชการ