กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางจิราภรณ์ ภูทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

    
นางสาวณปภัช  บุญสมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ 
นายทนงศิลป์  เรืองแสน
 ครูชำนาญการ   
 นางสาวพรทิพย์  โอษฐิเวช  
 ครูชำนาญการ    
นางสาวหนูทอง  จันทร์จริง 
  ครู ค.ศ.1


   
นายชนาธิปัตย์  เจริญศักดิ์ 
    ครู ค.ศ.1
นางสาวสมคิด  วงศ์คูณ    
    ครูผู้ช่วย   
 นายวิเชียร  สำเภา
  พนักงานราชการ