กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวหนูทอง จันทร์จริง


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ
สอนรายวิชา  เคมี

 
   
นายทนงศิลป์  เรืองแสน
 ครูชำนาญการ   
สอนรายวิชา ฟิสิกส์
 นางสาวพรทิพย์  โอษฐิเวช  
 ครูชำนาญการ    
สอนรายวิชา ชีววิทยา
 นางจิราภรณ์  ภูทอง 
    ครู ค.ศ.1
สอนรายวิชา ชีววิทยา
 นางสาวสมคิด  วงศ์คูณ    
    ครู ค.ศ.1 
สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์

   
นางสาวรุ่งทิวา สุจินพรัหม
ครูผู้ช่วย
สอนรายวิชา เคมี
 นายวิเชียร  สำเภา
  พนักงานราชการ
สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์
นางสาววิภัสรา แสงหิรัญ
ครูผู้ช่วย
สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์
 นายปรีชา  กัลยางาม
ครูอัตราจ้าง
สอนรายวิชา คอมพิวเตอร์