กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวหนูทอง จันทร์จริง


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ
สอนรายวิชา  เคมี

 
  
นายทนงศิลป์  เรืองแสน
 ครูชำนาญการ   
สอนรายวิชา ฟิสิกส์
 นางสาวพรทิพย์  โอษฐิเวช  
 ครูชำนาญการพิเศษ    
สอนรายวิชา ชีววิทยา
 นางจิราภรณ์  ภูทอง 
     ครูชำนาญการพิเศษ  
สอนรายวิชา เคมี
 นางสาวสมคิด  วงศ์คูณ    
    ครู 
สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์

   
นางสาวรุ่งทิวา สุจินพรัหม
 ครู
สอนรายวิชา เคมี
 นายวิเชียร  สำเภา
  พนักงานราชการ
สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์
นางสาววิภัสรา แสงหิรัญ
ครู
สอนรายวิชา เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)