กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

   
นางสุดาวัลย์ จันทนุช   
  ครู ค.ศ.1
นางพิสอน  ผดุงพล 
  พนักงานราชการ       
  นายณรงค์ยศ  จันทร์สุข  
พนักงานราชการ