กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นางสุดาวัลย์ จันทนุช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา
ครู คศ.1

   
นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร์
  ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิสอน  ผดุงพล 
  พนักงานราชการ       
  นายณรงค์ยศ  จันทร์สุข  
พนักงานราชการ