กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร

หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูชำนาญการ


     
   นางพัชรา  ตั้งเจริญ  
ครูชำนาญการพิเศษ  
นางสาวสมพร  พินธุโท  
 ครู ค.ศ.1 
 นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย     
 ครูอัตราจ้าง