กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวเกษราพร สำราญ


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู ค.ศ.๑
สอนรายวิชา สังคมศึกษา
      
 นายธวัชศักดิ์ สุดแสน 
ครู ค.ศ.๑
สอนรายวิชา สังคมศึกษา
 นางสาววลินดา จันทร์จริง
ครู ค.ศ.๑    
สอนรายวิชา สังคมศึกษา