กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นายธวัชศักดิ์ สุดแสน


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู ค.ศ.๑
สอนรายวิชา สังคมศึกษา
      
  
 นางสาวหนึ่งฤทัย ทัพภูตา  
ครู ค.ศ.๑
สอนรายวิชา สังคมศึกษา
 นางสาววลินดา จันทร์จริง
ครูผู้ช่วย    
สอนรายวิชา สังคมศึกษา
   นางสาวเกษราพร สำราญ
ครูผู้ช่วย
สอนรายวิชา สังคมศึกษา