กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นายธวัชศักดิ์ สุดแสน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูผู้ช่วย
      
   
 นางสาวหนึ่งฤทัย ทัพภูตา  
ครูผู้ช่วย
 นางสาววลินดา จันทร์จริง
ครูผู้ช่วย    
   นางสาวเกษราพร สำราญ
ครูผู้ช่วย