กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพุทธิดา คำเนาว์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการ

   
 
นางสาวจิราพรรณ  ดวงโสภา     
ครู ค.ศ.๑
นางสาวปัญจรัตน์ พิพัฒนะศิริธร
ครู ค.ศ.๑
นางสาวรัตดา  เจริญสุข
ครู ค.ศ.๑
นางสาวนิราวดี กลางเมือง
ครูอัตราจ้าง