กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพุทธิดา คำเนาว์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการ

    

นางสาวจิราพรรณ  ดวงโสภา     
ครู ค.ศ.๑              
นางสาวปรางค์ทราย  บุญทอง       
ครู ค.ศ.๑             
นางสาวรัตดา  เจริญสุข
ครู ค.ศ.๑