กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพุทธิดา คำเนาว์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการ

    
นางสาวกนกพร  คำบัวโคตร 
ครู ค.ศ.1      
นางสาวจิราพรรณ  ดวงโสภา     
ครู ค.ศ.1              
นางสาวปรางค์ทราย  บุญทอง       
ครู ค.ศ.1             
นางสาวรัตดา  เจริญสุข
ครูผู้ช่วย