กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปรางค์ทราย บุญทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู ค.ศ.๑
  
 
 นางสาวพุทธิดา คำเนาว์
ครูชำนาญการ
นางสาวรัตดา  เจริญสุข
ครู  
 นางสาวนิราวดี กลางเมือง
ครูอัตราจ้างสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย