กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปรางค์ทราย บุญทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู ค.ศ.๑
  

 
 นางสาวพุทธิดา คำเนาว์
ครูชำนาญการ
นางสาวรัตดา  เจริญสุข
ครู  
นางสาวสุธีวัลย์ บรรณการกิจ
ครูผู้ช่วย  
 
  นางสาวนิราวดี กลางเมือง
ครูอัตราจ้างสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย