กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู ค.ศ.1


 
 
นางสาวจิราวรรณ สมนึก
      ครู ค.ศ.๑
 นายจักรกฤษ์  หาญชัย
      ครูผู้ช่วย       
  นายมนัญชัย  พลอาษา
ครูผู้ช่วย 
 

 นางสาวรกิณา เชาวนะพานิช
ครูผู้ช่วย