กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวจิราวรรณ สมนึก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู ค.ศ.1

 

 
 
 นายบุญเลี้ยง  อาษอาษา 
ครูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวอมรรัตน์  แว่นพิมาย 
      ครู ค.ศ.๑
 นายจักรกฤษ์  หาญชัย
      ครูผู้ช่วย         
 

 

 นายมนัญชัย  พลอาษา
ครูผู้ช่วย

 นางสาวรกิณา เชาวนะพานิช
ครูผู้ช่วย