กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวจิราวรรณ สมนึก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู ค.ศ.1

 

 
 
 นายบุญเลี้ยง  อาษอาษา 
ครูชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวเบญจมาศ  แสงสว่าง
ครู ค.ศ.1
นางสาวอมรรัตน์  แว่นพิมาย 
      ครูผู้ช่วย            
 
 นายจักรกฤษ์  หาญชัย
      ครูผู้ช่วย