กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 นายจักรกฤษ์  หาญชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู ค.ศ.1


 
 
นางสาวจิราวรรณ สมนึก
      ครู ค.ศ.2
        นายมนัญชัย  พลอาษา
ครู
 นางสาวรกิณา เชาวนะพานิช
ครู
 
นายณัฐพงษ์ รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย