กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจีระภา อาษอาษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ


       
นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ   ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริณพร จันทร์ดวง   นางสาวนงเยาว์ บุญยงค์    นายไพเราะ  มีภักดี 
ครู ค.ศ.1      ครูผู้ช่วย     ครูผู้ช่วย       ครูผู้ช่วย