กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจีระภา อาษอาษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชา คณิตศาตร์


       
นางสาวสุดารัตน์  ชูคำ   ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริณพร จันทร์ดวง   นางสาวนงเยาว์ บุญยงค์    นายไพเราะ  มีภักดี 
ครู ค.ศ.1  
สอนรายวิชา คณิตศาตร์
   ครูผู้ช่วย  
สอนรายวิชา คณิตศาตร์ 
 ครูผู้ช่วย 
สอนรายวิชา คณิตศาตร์  
   ครูผู้ช่วย
สอนรายวิชา คณิตศาตร์