กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายไพเราะ มีภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู
สอนรายวิชา คณิตศาตร์


     
นางจีระภา อาษอาษา นางสาวนงเยาว์ บุญยงค์   นางศิริพร ชาญชิต   
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์
ครู
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์
ครู
สอนรายวิชา คณิตศาสตร์