กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี


นางทนงศักดิ์ เจริญจิตรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ

 
 
นายฉัตรยา  ป้องสิงห์  
                                      ครูชำนาญการพิเศษ                                                                                                                             
 นายสมควร  เอกทัน
       ครูผู้ช่วย

 
 นายปรีชา  กัลยางาม
ครูอัตราจ้าง