กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

นางทนงศักดิ์ เจริญจิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ

  
นายฉัตรยา  ป้องสิงห์  
                                      ครูชำนาญการพิเศษ                                                                                                                                                   
 นายปรีชา  กัลยางาม 
ครูอัตราจ้าง