กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
มอบหมาย นายบุญเลี้ยง   อาษอาษา  ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.3

ประกอบด้วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
2. งานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
5. งานกิจกรรมสหกรณ์
6. งานให้บริการแก่ชุมชน
7. งานรับการสนับสนุนจากชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
8. งานส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
9. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
11. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย
12. งานจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน
13. งานส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
14. งานบริการนักเรียนและชุมชน
15. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น

ดาว์โหลดเอกสารงานธุรการ