งานแผนงานและสารสนเทศกลาง

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 คลิก
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 คลิก
 แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 คลิก

งานแผนงานและสารสนเทศกลาง


Comments