งานแผนงานและสารสนเทศกลาง

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 คลิก

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 คลิก

 แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 คลิก