กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
มอบหมายให้ นางพัชรา  ตั้งเจริญ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
มีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
 1. งานบริหารงานบุคคล
 2. งานบริหารและการพัฒนาองค์กร
 3. งานแผนงานและสารสนเทศ
 4. งานวางแผนอัตรากำลัง
 5. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 6. งานการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. งานดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 8. งานการลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบกำหนดไว้โดยเฉพาะ
 9. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
 10. งานดำเนินการทางวินัย
 11. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 12. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
 14. งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 15. งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้จ่าย
 16. งานบริหารพัสดุและบริหารสินทรัพย์
 17. งานบริหารการเงิน
 18. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 19. งานทัศนศึกษา
 20. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น

ดาว์นโหลดเอกสารงานบุคคล