กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

มอบหมายให้ นางจิราภรณ์ ภูทอง ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

มีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

1.       งานสำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคลงบประมาณและแผนงาน

2.       งานแผน/โครงการ/พัสดุ/สารสนเทศกลุ่ม

งานบุคคล

    3.   งานวางแผน อัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

    4.   งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

    5.   งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

    6.   งานวินัยและการรักษาวินัย

    7.   งานออกจากราชการ

    8.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย