กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
มอบหมายให้ นางพัชรา  ตั้งเจริญ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
มีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

1.       งานสำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคลงบประมาณและแผนงาน

2.       งานแผน/โครงการ/พัสดุ/สารสนเทศกลุ่ม

งานบุคคล

    3.   งานวางแผน อัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

    4.   งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

    5.   งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

    6.   งานวินัยและการรักษาวินัย

    7.   งานออกจากราชการ

    8.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและพัสดุ

    9.   งานบริหารการเงิน

   10.  งานการบริหารบัญชี

   11.  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

   12.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนงานและสารสนเทศกลาง

   13.  งานแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

   14.  งานระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา

   15.  งานข้อมูล สารสนเทศกลาง

   16.  งานขอตั้งงบประมาณ

   17.  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ดาว์นโหลดเอกสารงานบุคคล