การอบรม Active learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps

โพสต์21 ก.พ. 2562 18:10โดยฉัตรยา ป้องสิงห์   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 18:11 ]


โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเข้าร่วม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี