ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 8 บ้านสร้างถ่อ ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250 
สหวิทยาเขต 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์ 045 – 381033 โทรสาร 045 – 381034 E-mail : chattraya@ntp.ac.th
Website https://www.ntp.ac.th   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เนื้อที่ 141 ไร่ - งาน - ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล 2 อำเภอ ดังนี้ 

อำเภอศรีเมืองใหม่  ตำบลหนามแท่ง มี 11 หมู่บ้าน คือ 
 1. บ้านหนามแท่ง 
 2. บ้านสร้างถ่อ 
 3. บ้านชาด 
 4. บ้านนาคอ 
 5. บ้านนาทอย 
 6. บ้านหุ่งหลวง 
 7. บ้านพะเนียด 
 8. บ้านโหง่นขาม 
 9. บ้านดงนา 
 10. บ้านไร่สีสุข 
 11. บ้านดงบาก 

อำเภอโขงเจียม ได้แก่ ตำบลนาโพธิ์กลาง มี 8 หมู่บ้านคือ 
 1. บ้านนาโพธิ์กลาง 
 2. บ้านหนองผือ 
 3. บ้านซะซอม 
 4. บ้านนาโพธิ์ใต้ 
 5. บ้านทุ่งนาเมือง 
 6. บ้านคันท่าเกวียน 
 7. บ้านปากลา 
 8. บ้านโนนสวรรค์