ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขต โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัลชนะเลิศ 7 รายการ 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 
ซึ่งรายการที่ได้เป็นตัวแทนมีดังต่อไปนี้
  1. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6 
  2. การสร้าง Web page ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-3
  3. เครื่องบินพลังยางประเภท 3 มิต ระดับ ม.1-3
  4. เดี่ยวพิณ ระดับ ม.4-6
  5. การตอบปัญหาสุขภาพ ระดับ ม.1-3
  6. การวาดภาพ ระดับ ม.4-6
  7. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี ระดับ ม.1-3