ฝ่ายบริหาร


นายนรเชฐ เบ้าทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ       

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร์  
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวพรทิพย์  โอษฐิเวช  
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางพัชรา  ตั้งเจริญ 
  ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
งบประมาณและแผนงาน