ฝ่ายบริหาร


นายนรเชฐ เบ้าทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ผู้บริหารชำนาญการพิเศษ


นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ       
นายบุญเลี้ยง อาษอาษา    
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ   
  การ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป      
ครูชำนาญการพิเศษ  
  นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร์  
 ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ   
กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทิพย์  โอษฐิเวช  
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ        
  กลุ่มบริหารวิชาการ        
ครูชำนาญการ     
 
นางพัชรา  ตั้งเจริญ 
 ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  ครูชำนาญการพิเศษ