นักพัฒนาโรงเรียน

 นายกฤษฎา ไชยวิเศษ

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4