กลุ่มงานสนับสนุนการสอน

 
 
 
  นางสาววาสนา เจ๊ะโม๊  
ครูผู้ช่วย(แนะแนวการศึกษา)
  นางรัศนีย์  ชื่นชมตำแหน่ง  
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวเสาวลักษณ์  สีสุวะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Comments