กลุ่มงานสนับสนุนการสอน

 
 
 
  นางสาววาสนา เจ๊ะโม๊  
ครู
  นางรัศนีย์  ชื่นชมตำแหน่ง  
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวจิรัชฌา  ช่วยสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Comments