Välkommen till
kollegialt lärande!

kollegialt.ntitg.se är en plats för professionell utveckling av lärare, rektorer och stab inom IT- och NTI-gymnasierna. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att stärka kvaliteten i undervisningen. De bärande strategierna i detta arbete är:

Kollegialt lärande finns också Facebook

  • Inlägg:
  • Webbkurs - proaktiva kunskapsuppföljningar I AcadeMedias modell för proaktiva kunskapsuppföljningar har skolorna frihet att själva utforma och anpassa arbetet med uppföljningarna. I kursen går vi igenom hur ett digitalt verktyg med färgmarkeringar används för ...
    Inlagd 13 aug. 2018 03:01 av Henrik Widaeus
  • Uppdateringar av EWS i Schoolsoft Nu är det möjligt att:kopiera senaste färgmarkeringar för markerade elever till nästa avstämningsperiodkopiera senaste texter (extra anpassningar) för markerade elever till nästa avstämningsperiodKolumnerna i den mest användbara ...
    Inlagd 13 aug. 2018 02:52 av Henrik Widaeus
  • Ny EWS-mall i Google kalkylark Gör en kopia här
    Inlagd 13 aug. 2018 02:43 av Henrik Widaeus
Visar inlägg 1 - 3 av 37. Visa mer »
https://drive.google.com/a/ntitg.se/folderview?id=0B2UoJXLrcMGIbWNHYldJaFBBSTQ&usp=drive_web


Helen Timperleys modell för professionellt lärande 

Utgångspunkten för det kollegiala lärandet är att lärarna med stöd i de allmänna råden kring planering av undervisning och bedömning/betygssätting identifierar vilka kunskaper och förmågor eleverna behöver för att nå målen. 

Nästa steg är att lärarna under ledning av förstelärare/ lärledare och rektor identifierar vilka pedagogiska kunskaper och kompetenser de själva behöver för att hjälpa sina elever att nå målen. Kärnfrågan är: "Vad måste vi lära oss för att våra elever ska nå måluppfyllelse?" 

Därefter vidtar själva kompetensutvecklingen där stöd byggs upp i lärteam. Dessa lärteam leds av förstelärare och lärledare i nära dialog med rektor. Målet med kompetensutvecklingen i lärteam är att den ska leda fram till förändrade arbetssätt i klassrummet som ger eleverna nya lärandeerfarenheter. Som stöd för detta arbete upprättar varje lärare en personlig lärandeplan. Lärandeplaner för lärare är precis lika viktiga som lärandeplaner för elever. Ansvaret för att en lärandeplan upprättas ligger på varje lärare. Timperley är tydlig med att dessa lärandeplaner är nödvändiga om djupt rotade problem ska kunna angripas.   

Processen avslutas med att lärarna med stöd av kollegor i lärteamen analyserar vilken inverkan det förändrade arbetssättet har haft på elevernas resultat. Fungerade det man provade? Meningen är att ta reda på vad som har varit effektivt och fungerat bra och vad som inte har fungerat så bra. Avgörande för att nå resultat är att man upprepar den cykliska processen och inte ger sig förrän målet är uppnått. 

Det tidiga varningssystemet (EWS) används för att synliggöra förväntningar på undervisningen och utvecklingen i de olika kurserna i relation till risken för elever att inte nå målen. Utifrån detta synliggörande, som också inbegriper ett tydliggörande av eventuella extra anpassningar förväntas lärare, med kollegialt stöd, ge elever nya lärande-upplevelser och efter hand se om dessa ger effekt.

Case 1: "Vilka går i min klass och hur gör jag för att främja deras lärande"
Case 2: "Hon sätter sig själv i samma position"
Case 3 "Eleverna gjorde bra ifrån sig i läsning men körde totalt i skrivning, och jag är väldigt nyfiken på varför."
 


  Arbetsuppdrag för rektorer och förstelärare 2018-19

Det pedagogiska ledarskapet innebär att rektor leder och/eller möjliggör processer som utifrån ett "klassrumsnära" perspektiv rör elevernas lärande och kunskapsutveckling och där lärarnas kompetensutveckling är i centrum. Enligt våra fyra strategier för ökad måluppfyllelse ska skolorna arbeta med kollegialt lärande bland annat genom lärande team. Med kollegialt lärande menar vi olika former av professionsutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken. Som stöd för rektor och förstelärare använder vi Helen Timperleys modell för professionellt lärande. I denna modell har vi infogat ett antal stödjande strukturer såsom de allmänna råden kring planering av undervisning och bedömning/ betygssätting, lärande team, personliga lärandeplaner och ett tidigt varningssystem (EWS).         

Försteläraren/lärledarens uppdrag är att utveckla och leda kollegialt lärande i lärande team. Detta innebär ett särskilt ansvar att med stöd i Timperleys modell använda de uppräknade stödjande strukturerna när hen leder de lärande teamen. 

Har du som förstelärare/lärledare inte fått ett exemplar av Helen Timperleys Det professionella lärandes inneboende kraft?

Koncentrat av uppdrag

https://www.youtube.com/watch?v=j4s4iQeLf2E