กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สพป.นครสวรรค์ เขต 3

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.นว.3 ทุกโรงเรียน

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพป.นว.3

แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

แบบฟอร์ม ในการดำเนินงานตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

คู่มือการจำหน่ายนักเรียน

แนวทางการดำเนินงาน งานทะเบียนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา