หน้าแรก


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
วิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดทำ
นางยามีลา ปาละกุล
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
เผยแพร่เอกสาร
วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
........................................................................................................................
บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
วิชา ส32201 พระพุทธศาสนา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้จัดทำ
นางนงนุช  บัวทวน ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
เผยแพร่เอกสาร
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563.............................................................................................................................
ชื่อเรื่องวิจัย
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-256
ชื่อผู้วิจัย
 นายอะห์หมัด สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจัน  
ปีการศึกษา 
พ.ศ.2560-2561.............................................................................................................................