การออกแบบและเทคโนโลยี  ว31182
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต  1  ชั่วโมง /สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการกระบวนการวิเคราะห์และเขียนแผนภาพแสดงการทำงาน  ของเทคโนโลยีที่กำหนดในรูปแบบระบบทางเทคโนโลยี  โดยระบบและแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อย  พร้อมทั้งระบุความผิดพลาดของระบบที่จะเกิดขึ้น  ฝึกปฏิบัติจนเกิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ที่ประกอบด้วย  การสํารวจและอภิปรายสถานการณ์ปัญหา  การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยของปัญหาที่สนใจขอบเขตของปัญหาที่สนใจ   การสืบค้นข้อมูลการวางแผนขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา  การทดสอบชิ้นงานหรือวิธีการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผล  และนำเสนอผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้  ผู้เรียนต้องฝึกกระบวนการ  วิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมให้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ  วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้  และวิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมให้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ  รวมถึงวิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

ตัวชี้วัดรวม  4  ตัวชี้วัด  ว 4.1ม.4/1-3,5   

ใบความรู้

เรื่องที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เรื่องที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี

เรื่องที่ 4  ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

เรื่องที่ 5 การพัฒนาโครงงาน


กำหนดให้สร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยไม่ไช้ล้อ 

วัสดุที่กำหนดให้ 

1.มอเตอร์ทดแรง
2.รางถ่าน

ตัวอย่าง : แนวคิดที่ได้มา
1. หุ่นคุณยาย https://youtu.be/I9Pk3H19hrk
2. หุ่นยนต์เดิน2ขา
3. หุ่น D I Y
4. D.I.Y. หุ่นยนต์เดิน 6 ขาจากไม้ไอติม
5.  3 Amazing Robots From DC Motor

6.  หุ่นรถเข็ญขาอ่อน   / คนเข็ญรถ
6. Search ไม้ไอติม

ภาพประกอบกราฟิกจาก pngtree.com