หน้าแรก

การออกแบบและเทคโนโลยี  ว31182  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต  1  ชั่วโมง /สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการกระบวนการวิเคราะห์และเขียนแผนภาพแสดงการทำงาน  ของเทคโนโลยีที่กำหนดในรูปแบบระบบทางเทคโนโลยี  โดยระบบและแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อย  พร้อมทั้งระบุความผิดพลาดของระบบที่จะเกิดขึ้น  ฝึกปฏิบัติจนเกิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ที่ประกอบด้วย  การสํารวจและอภิปรายสถานการณ์ปัญหา  การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยของปัญหาที่สนใจขอบเขตของปัญหาที่สนใจ   การสืบค้นข้อมูลการวางแผนขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา  การทดสอบชิ้นงานหรือวิธีการปรับปรุงแก้ไขและประเมินผล  และนำเสนอผลการดำเนินงาน
ทั้งนี้  ผู้เรียนต้องฝึกกระบวนการ  วิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมให้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ  วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้  และวิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมให้เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ  รวมถึงวิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

ตัวชี้วัดรวม  4  ตัวชี้วัด  ว 4.1ม.4/1-3,5   


ภาพประกอบกราฟิกจาก pngtree.com