กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางสาวจิรัชฌา จุตะโน
ครู คศ.3
งานทะเบียนนักเรียน


นางสาวดรุณี  วาดานิส
ครู ผู้ช่วย
งานทะเบียนนักเรียน


นายศิริสิทธิ์  จุลนันท์
ครู ผู้ช่วย
งานประกันคุณภาพภายใน
นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์
ครู ผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนว


นางณัฐษฏาพร อาจสารมนต์
ครู อัตราจ้าง
งานจัดการเรียนการสอนนายถนอม อาจสารมนต์
ครู คศ.3
งานกิจกรรมลูกเลือ

นางสาวรุจิรา  ชาดา
ครู คศ.2
หัวหน้างานห้องสมุด

นางนุจรินพร
ครู ผู้ช่วย
งานเลขานุการ กลุ่ม


นายนุชากร วิเศษศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ผู้ช่วยเลขา
Comments