กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวถนอมจิตร์ ตั้งนารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางสาวจิรัชฌา จุตะโน
ครู คศ.2
งานทะเบียนนักเรียน


นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์
ครู คศ.1
งานทะเบียนนักเรียน
นายคมสันย์  วรรณจักร์
ครู คศ.2
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวธารารัตน์  เป้ดทิพย์
ครู ผู้ช่วย
งานแนะแนว


นายเชาวลิต  บอขุนทด
ครู คศ.1
งานจัดการเรียนการสอน
นางสาวรุจิรา  ชาดา
ครู คศ.2
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวประไพ  มีแก้วรัตนกุล
พนักงานราชการ
งานเลขานุการ กลุ่ม


นางสาวจันทธิดา  เดิมขะยอม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ผู้ช่วยเลขา
Comments