กลุ่มงานบริการ


นายบุญมี  ธนาไสย์
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริการ

นางวรรณภา  ทิพโชติ
ครู คศ.4
งานอนามัยโรงเรียน

นายถนอม  อาจสารมนต์
ครู คศ.3
งานโสตฯ
นายณัฐพล  ดิลกกัลยากุล
ครู คศ.1
งานโภชนาการ

นายเสกสรรค์  คงโนนกอก
ครู คศ.2
งานสาธารณูปโภค
สิบเอกกฤษฎา  ชานนท์เมือง
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
Comments