กลุ่มบริหารบุคคล
นายสุเทพ  ทิพโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวกานดา  คำคุณนา
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม
ครู คศ.1
เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายอาทิตย์  ได้พร
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นายโอภาส  กำลังมาก
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
Comments